1. About the Group
  2. /
  3. Locations
  4. /
  5. Poland
  6. /
  7. FX rates for credit products

FX rates table for credit products – Tabela kursów walut dla produktów kredytowych

Spread rate

Spread rate expressed as a percentage is calculated as follows: (Sell rate - Buy rate) / (0.5 * (Buy Rate + Sell rate ) * 100%) 

For mortgage loans granted in CHF, the Bank applies CHF Currency Spread temporarily decreased from 6% to 3%.

Spread walutowy 

Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).

Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.