Jämställdhet, mångfald och inkludering stärker banken

Handelsbankens verksamhet bygger på respekt för den enskilda individen, både kunder och medarbetare.
Kollegor

Att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av Handelsbankens grundläggande värderingar och kultur och ska vara en självklar och integrerad del av det dagliga arbetet.

Vårt mål för jämställdhet

Jämställdhet i Handelsbanken innebär att alla i banken, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar att utvecklas och bidra till bankens utveckling. 

Målsättningen är att på bästa sätt ta tillvara på och respektera varje medarbetares kompetens, erfarenhet och värde, så att de kan utvecklas som individer och i sin yrkesroll. Vår målsättning är att ha en personalstyrka med jämn könsfördelning, där minst 40 procent är kvinnor eller män, i alla delar av banken – såväl inom olika yrkesroller, som områden, enheter och länder.

Vårt mål för mångfald

Mångfald i Handelsbanken omfattar individers olika kompetenser och arbetslivserfarenhet, olika sätt att tänka och lösa problem, socioekonomisk bakgrund, utseende och personliga förutsättningar. Det omfattar även olikheter som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller annan diskrimineringsgrund.

Vår målsättning är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med olika bakgrund och perspektiv. Banken bör spegla mångfalden i de samhällen vi verkar i.

Vårt mål för inkludering

Genom att ha en inkluderande kultur kan vi på bästa sätt ta tillvara fördelarna som jämställdhet och mångfald innebär. Vi visar tilltro och respekt, tillåter och uppskattar olikheter, delar med oss av kunskap och erfarenheter, tänker nytt och är öppna för olika perspektiv, är engagerade, delaktiga och samarbetar.

Vår målsättning är att alla medarbetare i banken ska känna sig respekterade och inkluderade.

Ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering

För att samordna och förtydliga vårt ställningstagande har det koncerngemensamma forumet Diversity Council, som består av deltagare från samtliga hemmamarknaders ledningsgrupper, Capital Markets, Group IT och Group HR, tagit fram ett ramverk. Här finns en summering av ramverket.