1. Hållbarhet
  2. /
  3. Jämställdhet, mångfald och inkludering stärker banken

Jämställdhet, mångfald och inkludering stärker banken

Handelsbankens verksamhet bygger på respekt för den enskilda individen, både kunder och medarbetare. Här är en summering av vårt ramverk.
Kollegor

Ramverk för jämställdhet, mångfald och inkludering

Handelsbankens verksamhet bygger på respekt för den enskilda individen, både kunder och medarbetare. Att arbeta för jämställdhet, mångfald och inkludering är en del av de grundläggande värderingarna. För att samordna och förtydliga vårt ställningstagande har det koncerngemensamma forumet Diversity Council, som består av deltagare från samtliga hemmamarknaders ledningsgrupper, Capital Markets, Group IT och Group HR, tidigare tagit fram ett ramverk som vi nu publicerar en sammanfattning av.

Magnus Ericson

Magnus Ericson, Personalchef Handelsbanken

- Det här är viktiga frågor för oss i banken. Förutom att stärka vår kultur och affär handlar det också om hur vi bemöter varandra i vardagen.

Jag hoppas att detta gör oss ännu mer transparenta kring var vi står och att det kan skapa mervärde för både medarbetare och kunder.

Baserat på Agenda 2030 

Arbetet med jämställdhet, mångfald och inkludering är även en viktig hållbarhetsfråga. En stor del av bankens arbete baseras på Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling med syfte att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar samt skapa fredliga och trygga samhällen.

Camilla Johansson Hållbarhetschef

Camilla Johansson, tillförordnad Hållbarhetschef:

-Mål 5, jämställdhet, är ett av de globala mål där vi har stor möjlighet att påverka såväl genom vår egna verksamhet som genom våra affärsrelationer,  säger Camilla Johansson, tf hållbarhetschef i banken. 

Ett annat mål som banken arbetar med är mål 10, minskad ojämlikhet, som handlar om ett jämlikt samhälle som bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. 

-Arbetet med Agenda 2030 ger vårt hållbarhetsarbete en ännu tydligare riktning och målsättning. Det innefattar även att jobba med och vara öppen kring frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering. Våra aktiviteter ska utgå ifrån vår roll som arbetsgivare, men också ifrån ett kund- och samhällsperspektiv, säger Camilla Johansson.