Handelsbanken Liv klimatrapport 2020

Klimat i fokus för försäkringsverksamheten
-

För dagens pensionssparare och framtida generationer

Klimatförändringarna är tillsammans med den globala pandemin och växande ojämlikheter vår tids största utmaningar. Inget land, inget företag och ingen människa kan hantera de här frågorna på egen hand. Som en betydande leverantör av pensions-och försäkringslösningar har Handelsbanken Liv en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar ekonomi. 

Som pensionsbolag är risker och möjligheter med klimatfrågan något som kan påverka flera delar av verksamheten. Från finansiella risker till ändrad efterfrågan från kunder. Genom att publicera en årlig klimatrapport vill vi vara transparenta med hur vi arbetar med att integrera klimataspekter, till exempel när vi väljer in fonder i våra försäkringar och pensionslösningar. 

Vi tror på samarbete i kampen mot den globala uppvärmningen och stödjer internationella initiativ som Parisavtalet och rekommendationer från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Rekommendationerna ger oss riktlinjer för hur utvärdering och prissättning av klimatrelaterade risker och möjligheter kan rapporteras.

Under året tog Handelsbanken och Handelsbanken Liv nästa kliv mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Vi lanserade en ny hållbarhetsambition som rymmer ett långsiktigt klimatåtagande och tre tydliga klimatmål. Handelsbankens och Livbolagets klimatåtagande är nettonollutsläpp senast 2040. I Handelsbanken Livs klimatarbete ingår att premiera fondbolag som systematiskt minskat växthusgasutsläpp i sina innehav. Vi väljer aktivt bort fonder som investerar i fossila bränslen.

Nästa steg 

Klimatfrågan är den viktigaste hållbarhetsfrågan för våra pensionssparare visar våra kundundersökningar. Därför fortsätter vi att ställa om och förenkla fondutbudet i försäkring genom att ställa strikta miljö- och klimatkrav på de fonder och fondbolag vi samarbetar med. Vi tar också ansvar som pensionsbolag genom att se till att fortsätta linjera oss med Parisavtalets klimatmål i investeringserbjudandet och i försäkringsverksamheten.