1. Hållbarhet
  2. /
  3. Handelsbanken Liv klimatrapport 2019

Handelsbanken Liv klimatrapport 2019

Vi kommer fortsätta engagera och lära oss för att förstärka vårt klimatarbete
an eye with a world globe in it

Ett långsiktigt ansvar som skapar ekonomisk trygghet

Som pensionsbolag är risker och möjligheter med klimatfrågan något som kan påverka flera delar av verksamheten. Från finansiella risker till ändrad efterfrågan från kunder. Genom att publicera en årlig klimatrapport vill vi vara transparenta med hur vi arbetar med att integrera klimataspekter, till exempel när vi väljer in fonder i våra försäkringar och pensionslösningar. 

Som en betydande leverantör av pensions- och försäkringsprodukter har Handelsbanken Liv en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar ekonomi. Investeringar som stödjer en hållbar utveckling är en nödvändighet om vi ska uppfylla Parisavtalets mål och de Globala målen. En av de största utmaningarna i det arbetet handlar om att stoppa den globala uppvärmningen som ger konsekvenser för världsekonomin i stort inklusive företag i en rad branscher, däribland finansbranschen.

Vi tror på samarbete i kampen mot den globala uppvärmningen och stödjer internationella initiativ som Parisavtalet och rekommendationer från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Rekommendationerna ger oss riktlinjer för hur utvärdering och prissättning av klimatrelaterade risker och möjligheter kan rapporteras.

Linda Haraké, chef för hållbara investeringar och marknad på Handelsbanken Liv berättar mer om arbetet:
På Handelsbanken Liv tar vi ansvar för klimatfrågan främst genom att påverka de fondbolag vi erbjuder fonder ifrån och även genom att aktivt välja bort fonder som är starkt beroende av fossila bränslen. Under 2019 utvecklade vi klimatkriterierna i vår fondutvärdering för att kunna premiera fondbolag och fonder som arbetar systematiskt med att reducera sina koldioxidutsläpp. Under året fortsatte vi även att investera i gröna fonder och att välja bort investeringar i kolbolag och att minska exponeringen mot övriga fossila bränslen som olja och gas. Resultatet av det arbetet är att i 86 procent(38 procent, 2018) av fondutbudet väljs nu kol, olja och gas bort vilket motsvarar majoriteten av det förvaltade kapitalet.

Nästa steg 
Nästa steg för Handelsbanken Liv är att utveckla fondutbudet i försäkring genom att säkerställa att de striktare miljö- och klimatkriterierna som antogs 2019 uppfylls i hela utbudet. Vi stärker även upp utbudet genom att välja in fler fonder som investerar i lösningar på klimatutmaningar, säger Linda Haraké, chef för hållbara investeringar och marknad på Handelsbanken Liv.


Louise Sander om Handelsbanken Liv Klimatrapport 2019

1:02 min

I korthet

  • Klimatfrågor viktiga för pensionsbolag
  • Hållbarhet innebär framtidssäkring
  • Strikta klimatkrav i hela fondutbudet