1. Hållbarhet
  2. /
  3. Klimatrapport Handelsbanken Kapitalförvaltning 2019

Handelsbanken kapitalförvaltning klimatrapport 2019

Klimatrapporten syftar till att informera om vårt arbete relaterat till klimatförändringar
Two wimen in the sun

Klimatrisker och möjligheter

Ökad transparens med mer information om hur företag hanterar konsekvenser av klimatförändringarna blir allt viktigare för både kunder och investerare. I Handelsbanken kapitalförvaltnings klimatrapport berättar vi om vår exponering mot klimatrelaterade risker och möjligheter samt vårt arbete framåt. Rapporten är upprättad i enlighet med rekommendationerna från Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Simon Park, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken Kapitalförvaltning kommentarer kapitalförvaltningens klimatrapport:

Vi har valt att publicera vår klimatrapport för att underlätta för våra intressenter att ta del av information om klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Vi vill bidra till ökad transparens i finanssektorn och underlätta för våra kunder att välja ett sparande som bidrar till att lösa klimatutmaningarna. 

Stresstester
Stresstesterna som ingår i rapporten visar att vi har en mycket låg exponering mot de bolag med störst klimatrelaterad risk, det vill säga bolag med exponering mot kol, olja och gas. Den låga exponeringen beror på att vi redan 2015 började utesluta placeringar i kolberoende företag. Utifrån Parisavtalet tog vi ett beslut att utvidga våra exkluderingsstrategi under 2018 och nu är 90 procent av våra investeringar fossilfria.

Vad gäller möjligheter så ser vi potential i att investera i lösnings- och omställningsbolag, som till exempel energieffektiva lösningar och elfordon där vi har en begränsad exponering idag säger Simon.

Nästa steg
Nästa steg för Handelsbanken Kapitalförvaltning är att sätta mätbara mål för vårt hållbarhetsarbete i hela kapitalförvaltningen, inklusive specifika mål knutna till Parisavtalet. Vi kommer också att utvärdera behovet av mer nischade produkter som kan dra nytta av övergången till en koldioxidneutral ekonomi och inkludera statsobligationer i klimatanalysen för våra ränteportföljer avslutar Simon Park.