1. Hållbarhet
  2. /
  3. Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Nettonoll utsläpp. Ansvarsfull finansiering och investering. Rådgivning och utbildning för att minska förmögenhetsgapet mellan män och kvinnor.
Skog och vattendrag hållbarhet

Vår målsättning är nettonoll senast 2040

Klimatneutralitet 

Handelsbankens klimatmål är nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040. Vårt mål gäller för vår verksamhet, det vill säga utlåning, leasing och investeringar. Men det inkluderar också oss själva, de utsläpp som kommer från  vår energianvändning och tjänsteresor. EU:s målsättning är nettonollutsläpp till år 2050 och Handelsbankens mål är 2040. Vi är övertygade om att en snabb och ordnad omställning med sikte på att begränsa uppvärmningen till nära 1,5 °C är bäst för våra kunder, för de samhällen vi verkar i och därmed också för oss.

Var vi är idag 

Handelsbanken har varit nettoneutral i klimatutsläpp från vår egen verksamhet sedan 2017 och klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp vi inte kan undvika. Vi arbetare kontinuerligt för att minska dessa utsläpp och har sedan år 2013 reducerat våra utsläpp med 62 procent.

Mål, delmål och strategi ska ses over regelbundet och anpassas  i linje med den vetenskapliga utvecklingen och IPCC:s rapporter.

Vad är nettonoll? 
Nettonoll utsläpp av växthusgaser till atmosfären innebär att de utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet, eller med hjälp av tekniska lösningar. På så vis bidrar utsläppet inte till växthuseffekten.


Intervju om hållbarhetsmålen

Här kan du se en intervju med Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken,där hon ger en överblick över, och kommenterar Handelsbankens hållbarhetmål.


Våra målsättningar inom finansiering, investering och rådgivning

Två kvinnor pratar med varandra
  • Ansvarsfull finansiering – 20 procent av bankens utlåning ska år 2025 vara grön eller innehålla villkor som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren.

  • Ansvarsfull investering – Paris-linjerade investeringsportföljer och maximera investeringarnas bidrag till Globala målen.

  • Rådgivning – senast 2023, genom utveckling av rådgivningsverktyg och utbildning, på ett mätbart sätt skapat förutsättningar för högre avkastning på kvinnors sparande och därmed ett minskat förmögenhetsgap mellan män och kvinnor.

Styrning och transparens 

Handelsbanken kommer löpande att rapportera till ledning och styrelse hur processerna för anpassning av bankens verksamhet till principerna och uppfyllande av målsättningarna utvecklas.

Läs mer om hur vi ska uppnå hållbarhetsmålen