Våra hållbarhetsmål

Nettonoll utsläpp. Ansvarsfull finansiering och investering. Rådgivning och utbildning för att minska förmögenhetsgapet mellan män och kvinnor.
forest - Handelsbanken.se

Vår målsättning är nettonoll senast 2040

Klimatneutralitet 

Handelsbankens klimatmål är nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040. Vårt mål gäller för vår verksamhet, det vill säga utlåning, leasing och investeringar. Men det inkluderar också oss själva, de utsläpp som kommer från  vår energianvändning och tjänsteresor. EU:s målsättning är nettonollutsläpp till år 2050 och Handelsbankens mål är 2040. Vi är övertygade om att en snabb och ordnad omställning med sikte på att begränsa uppvärmningen till nära 1,5 °C är bäst för våra kunder, för de samhällen vi verkar i och därmed också för oss.

Var vi är idag 

Handelsbanken har varit nettoneutral i klimatutsläpp från vår egen verksamhet sedan 2017 och klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp vi inte kan undvika. Vi arbetare kontinuerligt för att minska dessa utsläpp och har sedan år 2013 reducerat våra utsläpp med 48 procent.

Mål, delmål och strategi ska ses over regelbundet och anpassas i linje med den vetenskapliga utvecklingen och IPCC:s rapporter. För att säkerställa rätt prioriteringar i arbetet med att uppnå vårt övergripande klimatmål har Handelsbanken skrivit under The Science Based Targets Initiative (SBTi) och åtar oss därmed att arbeta i enlighet med deras metoder och sätta reduktionsmål i linje med vetenskapen.

Vad är nettonoll? 
Nettonoll utsläpp av växthusgaser till atmosfären innebär att de utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet, eller med hjälp av tekniska lösningar. På så vis bidrar utsläppet inte till växthuseffekten.

Intervju om hållbarhetsmålen

Här kan du se en intervju med Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken,där hon ger en överblick över, och kommenterar Handelsbankens hållbarhetmål.

Våra målsättningar inom finansiering, investering och rådgivning

Ansvarsfull finansiering

20 procent av bankens finansieringsvolym ska år 2025 utgöras av grön finansiering, social finansiering eller finansiering som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren.

Ansvarsfull investering

Investeringsportföljerna ska vara i linje med Parisavtalets klimatmål i form av nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040 och öka fondernas bidrag till Agenda 2030. Delmålen är att minska koldioxidintensitet med 50 procent och dubbla investeringar i klimatlösningar till 2030 samt till 2025 öka andelen hållbara investeringar med 30 procent och årligen ha ökat påverkansaktiviteter med positivt resultat.

Jämställd rådgivning

Handelsbanken ska skapa möjligheter till en förbättrad ekonomisk situation för kvinnor och på så vis främja en jämställd ekonomi. Senast 2026 ska andelen kvinnor bland Handelsbankens kunder som anser sig ha goda kunskaper i finansiella frågor öka från 62 procent 2023 till 75 procent 2026. Målet ska nås genom initiativ inom utbildning och rådgivning som leder till att: 

i. andelen av den relevanta gruppen rådgivare med god kunskap inom jämställd ekonomi och finansiell hälsa ökar från 28 procent 2023 till 95 procent 2026 och

ii. andelen kvinnor inom den kundgrupp som omfattas av initiativen och som bedömer sin finansiella kunskap som god ökar från 62 procent 2023 till 75 procent 2026

Målet avseende jämställd rådgivning omfattar den svenska marknaden. Övriga hemmamarknader ska utforma egna mätetal som bidrar till en förbättrad ekonomisk situation för kvinnor.

Styrning och transparens

Handelsbanken kommer löpande att rapportera till ledning och styrelse hur processerna för anpassning av bankens verksamhet till principerna och uppfyllande av målsättningarna utvecklas.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022 - Handelsbanken.se

Läs mer om hur vi ska uppnå hållbarhetsmålen