Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Przeznaczony dla osób fizycznych

Osoby  fizyczne, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego, mogą otrzymać zwrotne wsparcie finansowe lub pożyczkę na spłatę zadłużenia. Zarówno wsparcie jak i pożyczka są przyznawane w oparciu o umowę zawieraną między Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce a kredytobiorcą.

Wysokość Wsparcia

Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.

Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia

Pożyczka na spłatę zadłużenia może zostać udzielona w przypadku, gdy Kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości,

Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę na spłatę zadłużenia jest podpisanie Aktu Notarialnego sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Promesa

Przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości kredytobiorca może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu Pożyczki na spłatę zadłużenia, zwanej ‘promesą”.

Promesa może zostać udzielona w przypadku, gdy kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Zwrot Wsparcia lub Pożyczki

Po upływie 24 miesięcy od dnia przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia lub ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do  zwrotu otrzymanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata dokonywana jest w postaci równych, nieoprocentowanych, miesięcznych ratach i trwa 144 miesiące.

Składanie wniosków

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia lub promesy  może zostać złożony  w siedzibie Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przy ulicy Wołoskiej 22 w Warszawie (02-675) lub przesłany pocztą.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia 

Wniosek o wsparci (pdf) Opens in a new window

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, z dnia 9 października 2015 roku.

Ustawa (pdf) Opens in a new window

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Banku na adres e-mailowy: loan.pl@handelsbanken.se