Ansvarsfulla finansieringar

Lån och finansiering med en hållbar utgångspunkt
-

Ansvarsfull kreditgivning

Hållbarhetsperspektiv

Genom att ta in hållbarhetsperspektiv i vår kreditgivning kan vi påverka i frågor som klimat och bevarande av biologisk mångfald men även sociala hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, bättre arbetsvillkor och att motverka korruption. Utgångspunkten är att vi inte ger en kredit om hållbarhetsriskerna bedöms vara för stora. Vi stödjer även internationella initiativ och riktlinjer med syfte att uppmuntra och påverka företags hållbarhetsarbete.

Att vara ansvarsfull i vår kreditgivning handlar också om att arbeta för att våra kunders ekonomiska situation är hållbar. Med vår syn på kreditgivning vill vi skydda våra kunder från att hamna i ekonomiska svårigheter på grund av för hög skuldsättning.

Produkter och tjänster för hållbarhet

Vi vill stötta våra kunder att gå i en mer hållbar riktning. Därför utvecklar vi hela tiden våra finansieringsprodukter för att kunna bidra till en sådan utveckling. Ett exempel är våra gröna lån där privatpersoner och företag kan finansiera olika åtgärder för reducerad energianvändning, som installation av solceller, och därmed minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhetsmål

Vårt mål är att senast 2025 ska 20 procent av bankens finansiering ska utgöras av grön finansiering, social finansiering eller finansiering som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Styrdokument

Inom bland annat hållbarhetsområdet så utfärdar Handelsbankens styrelser policyer och instruktioner som en del av sin styrning av banken. Bankens vd utfärdar riktlinjer och mer detaljerade anvisningar som kompletterar och förtydligar policyerna. 

Policydokument och riktlinjer

Sektorramverk – Fossil energi 

I detta sektorramverk utvecklar vi den bedömning av Fossil energi som vi gör vid utlåning, samt bankens definition av ett omställningsbolag vid utlåning och finansiering. 

Hållbar finansiering

Grönt bolån -  handelsbanken.se

Gröna lån

Med gröna lån finansierar vi hållbara projekt för att minimera vår indirekta negativa påverkan på miljön. Varje projekt följs upp för att säkerhetsställa att projekten tar hänsyn till miljö och klimat.

planting a tree eco friendly- Handelsbanken.se

Gröna obligationer

Vi är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter, företag och institutioner som vill ge ut gröna obligationer. Vi erbjuder hjälp både vid utformning av villkor samt vid utgivning av gröna obligationer.

Handelsbankens gröna obligationer

Icon businessdeal

I 2018, 2020 och 2022 emitterade Handelsbanken gröna obligationer. Vi har också emitterat två säkerställda gröna obligationer genom dotterbolaget Stadshypotek under 2023. Genom att ge ut gröna obligationer kan vi finansiera gröna projekt som stödjer långsiktig och hållbar utveckling.