- Handelsbanken.se - Handelsbanken.se

Hållbarhet

a world globe with a leaf beside it

Hur vi ser på hållbarhet

Vårt engagemang   

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på samhället i stort, miljön och de finansiella marknaderna. Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete.

Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 

Vi har ett stort ansvar och vi tar det ansvaret. 

Så arbetade vi med hållbarhet under 2022

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur vi på Handelsbanken arbetade med hållbarhetsfrågor under 2022.


Konkreta mål för vårt hållbarhetsarbete

a hand under leafs

Mätbara mål för finansiering, investering och rådgivning

Handelsbanken har en strategi och ett antal hållbarhetsmål, baserade på bland annat Parisavtalet och Globala målen. Våra hållbarhetsmål handlar om nettonoll utsläpp, ansvarsfull finansiering och investering samt rådgivning och utbildning för att minska förmögenhetsgapet mellan män och kvinnor. Här kan du läsa mer:

Hållbarhet i vår verksamhet

Socialt ansvarstagande

Bankverksamheten påverkar flera delar av samhället och i Handelsbanken tror vi på socialt ansvarstagande. Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta och trygga med oss.

Vår roll i samhället

Finansiell hållbarhet

Vi bidrar till en mer hållbar bankverksamhet sker genom vår kärnaffär. Det gör vi genom hållbara krediter, investeringar och tjänster.

Ansvarsfulla finansieringar
Ansvarsfulla investeringar

Miljö och klimat

Bankverksamhet har vanligtvis en låg direkt påverkan på miljö och klimat. I vår indirekta påverkan strävar vi efter att integrera ännu mer hållbarhet.


Globala målen

the global goals

En del av vår målsättning

De globala målen antogs av FNs generalförsamling i september 2015. De globala målen består av 17 mål som strävar efter att uppnå hållbar utveckling inom sociala, miljö och finansiella områden.

Vi valt att fokusera på sex stycken av de 17 globala målen, varav samtliga är relaterade till vår kärnaffär. Genom vår verksamhet tror vi på att vi har goda möjligheter att bidra till att uppnå målen.