house with solar panels Handelsbanken.se hustak med solceller

Hållbarhet

Hur vi ser på hållbarhet

-

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på samhället i stort, miljön och de finansiella marknaderna. Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete.

Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 

Vi har ett stort ansvar och vi tar det ansvaret. 

Så arbetade vi med hållbarhet under 2022

Vår hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur vi på Handelsbanken arbetade med hållbarhetsfrågor under 2022. Den ingår som en del av Års- och hållbarhetsredovisningen, men presenteras även separat på sidan Hållbarhetsredovisning 2022.

Hållbarhets­redovisning 2022
Väsentlighetsanalys

Fakta kring hur vi arbetar med hållbarhet

I vår Sustainability Factbook 2022 finns detaljerade resultatupplysningar, GRI-index och vår Principles for Responsible Banking-rapportering. Där hittar du information kring våra hållbarhetsmål, hur vi arbetar för att nå målen och hur väl vi nått våra mål under året. Du hittar även hållbarhetsdata från de senaste fem åren och information om vår hållbarhetsrating.

Under avsnittet Sustainability performance presenterar vi nyckeltal som relaterar till våra hållbarhets- och fokusområden: finansiering, investeringar, rådgivning och vårt ansvar som företag och bank.

Sustainability Factbook 2022 (pdf 1,1 MB) Öppnas i nytt fönster

-

Finansiering

Hur och vad vi finansierar som bank kan ha stor påverkan på samhället. Vi har tydliga riktlinjer för våra affärsrelationer inom bland annat områden som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt miljö- och klimatrelaterade sammanhang.

 - Handelsbanken.se

Investeringar

Som bank har vi ett stort ansvar när det gäller hur vi tar hand om våra kunders besparingar. Vårt mål är att ge god avkastning på sparade medel medan vi samtidigt bidrar till en mer hållbar framtid. Vi arbetar för att de företag vi investerar i – för våra kunders räkning – bidrar till finansiell, miljömässig och social hållbarhet.

colleagues at work talking  - Handelsbanken.se

Rådgivning

Vår framgång beror mycket på våra kunders och samhällets förtroende. Det har vi förtjänat genom att agera ansvarsfullt när vi ger rådgivning kring bolån, finansiering och placeringar bland annat. Som relationsbank, som bygger på nöjda kunder och långsiktiga relationer, erbjuder vi ansvarsfull rådgivning som en viktigt del av vårt hållbarhetsarbete. 

Ansvarsfullt företagande

 - Handelsbanken.se

Handelsbanken ska agera ansvarsfullt i allt som görs. Från att vara en ansvarsfull skattebetalare, att inte blir ett medel för finansiell kriminalitet och att slå vakt om mänskliga rättigheter – till att vara en finansiellt stabil bank som vårdar våra kunders personuppgifter och deras finansiella välmående. 

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar också hur vi agerar som arbetsgivare. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av våra grundläggande värderingar och ska vara en självklar del av det dagliga arbetet. Våra medarbetares skilda bakgrunder och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till verksamheten med olika perspektiv. 

Vår roll i samhället
Kärriär inom koncernen

Miljö och klimat

En omställning i en hållbar riktning är ett måste. Därför har vi en tydlig strategi för vårt hållbarhetsarbete med tydliga mätbara mål inom finansiering, investeringar och rådgivning. 

Vår största påverkan sker indirekt, när vi finansierar och investerar. Vår ambition är att linjera vår affärsverksamhet för att nå nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040. Som första delmål vill vi minska utsläppen kopplade till vår fastighetsrelaterade utlåning med 36 procent per kvadratmeter fram till 2030. Vårt klimatmål gäller naturligtvis även våra egna utsläpp, till exempel från energiförbrukning och tjänsteresor.

Läs gärna mer om indirekt påverkan, direkta konsekvenser och vad vi gör för att minska vår miljöpåverkan.

Wind turbines on the mountain - Handelsbanken.se

Målsättning och mätbara mål

 - Handelsbanken.se

Våra hållbarhetsmål utgår från våra grundläggande verksamheter, finansiering, investering och rådgivning och är baserade på bland annat Globala målen och Parisavtalet. Målen handlar om att ta sig an klimatutmaningar och nå nettonoll utsläpp, men även att bland annat bidra till att minska förmögenhetsgapet mellan män och kvinnor genom rådgivning och utbildning.

De globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015. De består av 17 mål som strävar efter att uppnå hållbar utveckling inom sociala, miljö och finansiella områden. Vi valt att fokusera på sex av dessa, samtliga är relaterade till vår kärnaffär.

Våra hållbarhetsmål
Globala målen

Kontakta oss

 - Handelsbanken.se

Kontakta vår hållbarhetschef, eller skicka ett mejl till vår gruppbrevlåda, om du har frågor kring Handelsbankens hållbarhetsarbete.

Catharina Belfrage Sahlstrand   
Chief Sustainability and Climate Officer

Gruppmejl: sustainability@handelsbanken.se