1. Hållbarhet
Wind turbines Wind turbines in evening sun

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete omfattar all verksamhet på samtliga marknader.
a world globe with a leaf beside it

Hur vi ser på hållbarhet

Vårt engagemang   

I Handelsbanken förstår vi vilken påverkan vi har på samhället i stort, miljön och de finansiella marknaderna. Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt har sedan länge varit en viktig del i vårt arbete.
Långvariga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi har under lång tid integrerat ett hållbarhetstänk, vilket har gjort att det har blivit en naturlig del av vårt arbete. Våra starka finanser hjälper oss att inte bli en börda i tider när samhällets ekonomi är ansträngd, i stället kan vi bidra med vår stabilitet. Vi vill alltid vara nära vår marknad, nära våra kunder. 
Vi har ett stort ansvar och vi tar det ansvaret. 

Vi inför konkreta hållbarhetsmål

a hand under leafs

Mätbara mål för finansiering, investering och rådgivning

Den 24 februari släpptes Handelsbankens Års- och hållbarhetsredovisning 2020. En nyhet i samband med det är att vi presenterar en tydlig strategi för ett antal hållbarhetsmål, baserade på bland annat Parisavtalet och Globala målen. Här kan du läsa mer:

Hållbarhet i vår verksamhet

Socialt ansvarstagande

Bankverksamheten påverkar flera delar av samhället och i Handelsbanken tror vi på socialt ansvarstagande. Vi vill att våra kunder ska känna sig stolta och trygga med oss.

Vår roll i samhället

Finansiell hållbarhet

Vi bidrar till en mer hållbar bankverksamhet sker genom vår kärnaffär. Det gör vi genom hållbara krediter, investeringar och tjänster.

Ansvarsfulla finansieringar
Ansvarsfulla investeringar

Miljö och klimat

Bankverksamhet har vanligtvis en låg direkt påverkan på miljö och klimat. I vår indirekta påverkan strävar vi efter att integrera ännu mer hållbarhet.

Nyheter om hållbarhet

-

Handelsbanken Green Bond Impact Report

För tredje gången rapporterar vi vår gröna obligations bidrag till minskade utsläpp av växthusgaser genom rapporten Green Bond Impact Report.

-

Handelsbanken ställer sig bakom Net Zero Banking Alliance

FN etablerar ett Net Zero Banking Alliance,NZBA, som har undertecknats av vår vd Carina Åkerström för Handelsbankens räkning.

Skog och vattendrag

Så blir vi en ännu hållbarare bank

Se intervjun med Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken om hållbarhetsmålen.


Globala målen

the global goals

En del av vår målsättning

De globala målen antogs av FNs generalförsamling i september 2015. De globala målen består av 17 mål som strävar efter att uppnå hållbar utveckling inom sociala, miljö och finansiella områden.

Vi valt att fokusera på sex stycken av de 17 globala målen, varav samtliga är relaterade till vår kärnaffär. Genom vår verksamhet tror vi på att vi har goda möjligheter att bidra till att uppnå målen.