1. Hållbarhet
  2. /
  3. Vår roll i samhället

Vår roll i samhället

En bank som agerar hållbart och ansvarsfullt har en positiv påverkan på samhället i stort.
people in the street

I samhället

Kontorets centrala roll

I Handelsbanken är det lokala kontoret ansvarig för bankens hela verksamhet i området. Genom vår decentraliserade arbetsmodell har vi möjlighet att lära känna kunden och närområdet mer genomgående. Vi blir till en central del av varje område vi verkar i samtidigt som det ger oss möjligheten att bidra till olika lokala satsningar. Vi är övertygade om att en välfungerande bank skapar många positiva effekter för samhället såsom hållbar ekonomisk utveckling och stabil infrastruktur.

Mänskliga rättigheter

För oss i Handelsbanken är respekt för mänskliga rättigheter en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Vi stödjer och respekterar skydd för mänskliga rättigheter i vår verksamhet. Exempel på konventioner och principer som är relevanta för oss är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Som ett led i detta arbete har vi på Handelsbanken även integrerat ett antal av de Globala målen för hållbar utveckling i vår verksamhet.

Ett utbrett kontorsnät

Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät på våra sex hemmamarknader Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Banken har också närvaro på vissa andra marknader för att kunna stödja kunder från hemmamarknaderna.

Skattefrågor

För oss i Handelsbanken är skatt en viktig hållbarhetsfråga. Vårt agerande i skattefrågor ska vara ansvarsfullt, transparent och följa gällande lagar och regler, och den goda etiken ska alltid beaktas. Vi betalar skatt i samtliga länder som vi bedriver verksamhet i. I vår policy för hållbarhet är en av utgångspunkterna arbetet med beskattningsfrågor. Vi har också en riktlinje för hantering av skatter som beskriver vårs samordnade hantering, styrning och uppföljning av skattefrågor. 

Finansiell kriminalitet 

På Handelsbanken har vi en koncerngemensam avdelning som arbetar med att motverka finansiell brottslighet. Alla medarbetare i Handelsbanken, oavsett var i koncernen de arbetar, är skyldiga att följa regelverk om finansiell brottslighet och korruption. För att förhindra och förebygga finansiell kriminalitet har vi på Handelsbanken flera policyer till stöd. Vi avstår från att inleda affärsförbindelser med kunder och verksamheter där risken bedöms som hög att banken utnyttjas för finansiell kriminalitet. Vi har etablerade rutiner och regelverk för att hantera intressekonflikter och korruption.

-

För samhällets nytta

Utbilda genom EFN

Vi arbetar ständigt för att skapa bättre förutsättningar  för våra kunder så att de kan ta bättre och mer välinformerade finansiella beslut. Vi vill vara en informationskälla för både små och stora beslut. Genom nyhetskanalen EFN erbjuder vi erbjuda dagliga uppdateringar och ett bredare perspektiv på finansiella och sociala frågor. EFN bedriver oberoende journalistik och har sedan 2013 fokuserat på tre områden, finansiella nyheter, privatekonomi samt finansmarknaden. 

Värde-baserade aktiviteter

Våra värderingar ska prägla allt vi gör, så lokala kontor uppmuntras att arbeta med och stödja värdebaserade aktiviteter. Konkreta exempel varierar från att stötta unga fotbollsspelare, till att hjälpa startups eller bli ett demenscertifierat bankkontor.  

Initiativ

Genom åren har vi engagerat oss i ett flertal samarbeten och initiativ som vi tror påverkar samhället positivt. Dessa engagemang ger oss en ännu större möjlighet till påverka barns rättigheter, stoppa klimatförändringar, jobba mot korruption och att dela med oss av vår ekonomiska expertis. 

De här viktiga samarbetena reflekterar vad vi på Handelsbanken står för.