Initiativ

Vi deltar och stödjer flera initiativ och samarbeten för att visa vårt engagemang.
Människor med jordglob

Vårt ställningstagande

För att visa vårt ansvarstagande i affärsvärlden så deltar vi i flera initiativ och samarbeten. Vi vill visa på hur vi strävar mot en mer hållbar framtid i områdena klimat, samhälle och finans. På så sätt får vi möjligheten att dela kunskap och erfarenheter med flera olika delar av samhället.

Business@Biodiversity Sweden

Vi är medlemmar i Business@Biodiversity Sweden, ett affärsnätverk för företag och organisationer som vill arbeta med biologisk mångfald och utveckla hållbara affärsmodeller. Bakom nätverket står Ecogain, Sveriges ledande kunskapsföretag inom området.

CDP 

CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Tillsammans med över 5 600 organisationer runtom i världen mäter och rapporterar Handelsbanken sin miljöpåverkan genom CDP.

Climate Action 100+

Vi är en del av ett femårigt globalt samarbetsinitiativ kopplat till Parisavtalet. Syftet är att få de bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att ta sitt ansvar och leda övergången till ren energi. Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och öka transparensen.

Climate Bonds Initiative

Vi samarbetar med Climate Bonds Initiative (CBI) som är en icke vinstdrivande internationell organisation för att främja investeringar inom klimatförbättrande åtgärder. Organisationen vill underlätta att mobilisera kapital inom den globala obligationsmarknaden genom att utveckla en stor och likvid marknad för gröna obligationer.

Diversity Charter Sweden

Handelsbanken är medlem och en del av Diversity Charter Sweden, ett nätverk som syftar till ökad kunskap och möjlighet till strategi- och erfarenhetsutbyten mellan bolag i olika branscher kring mångfald. Som medlemsorganisation förbinder man sig för att aktivt arbeta med mångfald genom att anta utmaningar utifrån sina egna förutsättningar.

ECPAT 

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn. Vi samarbetar med ECPAT bland annat genom att försvåra och förhindra betalningar som är kopplade till material som skildrar sexuella övergrepp på barn. I samarbetet arbetar vi även för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn.

Ekvatorprinciperna

Vi har undertecknat Ekvatorprinciperna. Principerna är ett ramverk som ger vägledning till finansiella institutioner vid bedömningen av sociala och miljömässiga risker vid projektfinansiering. Medlemmarna åtar sig att implementera principerna i sina interna riktlinjer, processer och rutiner för projektfinansiering.

The Fossil Fuel Treaty

Handelsbanken Liv ställer sig som första livförsäkringsbolag i världen bakom Fossilnedrustningsavtalet, The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty är ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja omställningen.

Fossilnedrustningsavtalet är ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja en rättvis omställning. 

Global Compact

Vi har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Global Child Forum 

Vi deltar i den ideella stiftelsen Global Child Forum som är ett oberoende forum för samtal och kunskapsutbyte om barns rättigheter. Där samlas ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och samhället i stort för att skapa sektoröverskridande samarbeten för att främja barns rättigheter.

Hållbart värdeskapande 

Tillsammans med några av Sveriges stora investerare har Handelsbanken Kapitalförvaltning sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. För att uppmuntra, stödja och följa upp företagens hållbarhetsarbete genomför Hållbart värdeskapande enkätundersökningar samt organiserar seminarier och rundabordssamtal. I egenskap av ett av de 100 största svenska börsbolagen har Handelsbanken själv besvarat enkäten om sitt arbete med hållbarhet.

IIGCC

Vi är medlem i IIGCC:s Institutional Investors Group on Climate Change. Gruppens uppdrag är att mobilisera kapital för en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att förstärka investerarens röst och samarbeta med företag, politiker och investerare.

Net Zero Asset Managers initiative (NZAM)

Handelsbanken Fonder är en av 220 ledande kapitalförvaltare, som skrivit under det globala Net Zero Asset Managers-initiativet. Det innebär att Handelsbanken Fonder förbinder sig att genom investeringar stödja målet om nollutsläpp av växthusgaser och  prioritera att nå minskade utsläpp genom påverkan på de bolag de investerar i.

Net-Zero Banking Alliance (NZAB)

FN initiativet Net-Zero Banking Alliance förenar banker i engagemanget att anpassa sina utlånings- och investeringsportföljer till netto-nollutsläpp senast 2050. Åtagandet innebär krav på åtgärder i  närtid och transparens, samt att bankerna sätter ett etappmål i linje med etablerade vetenskapliga ramverk och riktlinjer. 

NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv

Vi är  medlemmar i NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv. En partipolitiskt obunden ideell förening som är en branschöverskridande mötesplats för över 200 företag och organisationer. Syftet är att dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt  näringsliv.

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

PCAF är ett samarbete mellan finansiella institutioner med syfte att utarbeta enhetliga sätt att mäta koldioxidutsläpp kopplade till investeringar och lån. Genom att gå med i PCAF utökar Handelsbanken sin klimatredovisning till att omfatta våra finansierade utsläpp. Det kommer att hjälpa oss att fatta välinformerade ekonomiska beslut så att vi bättre kan stödja våra kunder i deras omställning.

PRB 

Principles for Responsible Banking (PRB) lanserades i samband med FN:s klimattoppmöte den 22-23 september, 2019. Handelsbanken är en av 130 banker som ställer sig bakom initiativet. FN:s avsikt med PRB är att öka och synliggöra den globala banksektorns bidrag till hållbar utveckling.

PRI

Vi har undertecknat det FN-stöttade initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) som är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i.

Principles for Sustainable Insurance

Nu har Handelsbanken Liv undertecknat FN:s principer inom försäkringsbranschen, Principles for Sustainable Insurance (PSI). PSI är det största internationella samarbetsinitiativet mellan FN och försäkringsbranschen, vars syfte är att bidra till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

Tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) deltar vi i ett projekt som två år ska arbeta för att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle. Syftet är att i samklang med Globala målen för hållbar utveckling stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser, samtidigt som samverkan och rörelse framåt skapas kring Sveriges resursvägval.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

SBTi är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). För att säkerställa att vårt utsläppsmål och kommande delmål är i linje med vetenskapen kommer Handelsbanken att söka validering av målen från Science Based Targets Initiative (SBTi). Ett viktigt steg togs strax före FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow då banken skrev under ”The Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter” som koordineras av SBTi. Det betyder att vi har åtagit oss att inom 24 månader sätta utsläppsmål i linje med vetenskapen.

SISD

Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF

Handelsbanken kapitalförvaltning är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare.

Transparency International

Vi är medlem i Transparency International Sverige Corporate Supporters Forum. Det är ett svenskt näringslivsforum som erbjuder en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företagens anti-korruptionsarbete.

UNEP FI

UNEP FI är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn som skapades med uppgift att främja hållbar finansiering. Mer än 200 finansinstitut arbetar med FN:s miljöprogram för att förstå dagens miljö-, sociala och bolagsstyrningsutmaningar, varför de spelar roll för finanssektorn och hur man aktivt adresserar dem.

Ung Privatekonomi

Vi stödjer initiativ för att främja ungdomars kunskaper om privatekonomi genom att stödja informationskampanjer och bidra med kunskap. Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieelever och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande.

Women in finance charter

Som ett led i arbetet med jämställdhet har Handelsbanken i Storbritannien undertecknat Women in Finance Charter, ett initiativ från HM Treasury, Storbritanniens finansministerium, som innebär ett åtagande att arbeta för en jämnare könsfördelning i den finansiella sektorn.

World Childhood Foundation 

Vi stödjer World Childhood Foundation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Stiftelsen strävar efter att ge alla barn möjligheten till att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Arbetet fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver, trygga vuxna.