1. Hållbarhet
  2. /
  3. Initiativ

Initiativ

Vi deltar och stödjer flera initiativ och samarbeten för att visa vårt engagemang.
Människor med jordglob

Vårt ställningstagande

För att visa vårt ansvarstagande i affärsvärlden så deltar vi i flera initiativ och samarbeten. Vi vill visa på hur vi strävar mot en mer hållbar framtid i områdena klimat, samhälle och finans. På så sätt får vi möjligheten att dela kunskap och erfarenheter med flera olika delar av samhället.

Business@Biodiversity Sweden

Vi är medlemmar i Business@Biodiversity Sweden, ett affärsnätverk för företag och organisationer som vill arbeta med biologisk mångfald och utveckla hållbara affärsmodeller. Bakom nätverket står Ecogain, Sveriges ledande kunskapsföretag inom området.

CDP 

CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Tillsammans med över 5 600 organisationer runtom i världen mäter och rapporterar Handelsbanken sin miljöpåverkan genom CDP.

Climate Action 100+

Vi är en del av ett femårigt globalt samarbetsinitiativ kopplat till Parisavtalet. Syftet är att få de bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att ta sitt ansvar och leda övergången till ren energi. Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och öka transparensen.

Climate Bonds Initiative

Vi samarbetar med Climate Bonds Initiative (CBI) som är en icke vinstdrivande internationell organisation för att främja investeringar inom klimatförbättrande åtgärder. Organisationen vill underlätta att mobilisera kapital inom den globala obligationsmarknaden genom att utveckla en stor och likvid marknad för gröna obligationer.

ECPAT 

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuell exploatering av barn. Vi samarbetar med ECPAT bland annat genom att försvåra och förhindra betalningar som är kopplade till material som skildrar sexuella övergrepp på barn. I samarbetet arbetar vi även för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn.

Ekvatorprinciperna

Vi har undertecknat Ekvatorprinciperna. Principerna är ett ramverk som ger vägledning till finansiella institutioner vid bedömningen av sociala och miljömässiga risker vid projektfinansiering. Medlemmarna åtar sig att implementera principerna i sina interna riktlinjer, processer och rutiner för projektfinansiering.

Global Compact

Vi har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Global Child Forum 

Vi deltar i den ideella stiftelsen Global Child Forum som är ett oberoende forum för samtal och kunskapsutbyte om barns rättigheter. Där samlas ledare från näringslivet, myndigheter, den akademiska världen och samhället i stort för att skapa sektoröverskridande samarbeten för att främja barns rättigheter.

Hållbart värdeskapande 

Tillsammans med några av Sveriges stora investerare har Handelsbanken Kapitalförvaltning sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. För att uppmuntra, stödja och följa upp företagens hållbarhetsarbete genomför Hållbart värdeskapande enkätundersökningar samt organiserar seminarier och rundabordssamtal. I egenskap av ett av de 100 största svenska börsbolagen har Handelsbanken själv besvarat enkäten om sitt arbete med hållbarhet.

IIGCC

Vi är medlem i IIGCC:s Institutional Investors Group on Climate Change. Gruppens uppdrag är att mobilisera kapital för en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att förstärka investerarens röst och samarbeta med företag, politiker och investerare.

Net-Zero Banking Alliance (NZAB)

FN initiativet Net-Zero Banking Alliance förenar banker i engagemanget att anpassa sina utlånings- och investeringsportföljer till netto-nollutsläpp senast 2050. Åtagandet innebär krav på åtgärder i  närtid och transperens, samt att bankerna sätter ett etappmål i linje med etablerade vetenskapliga ramverk och riktlinjer. 

NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv

Vi är  medlemmar i NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv. En partipolitiskt obunden ideell förening som är en branschöverskridande mötesplats för över 200 företag och organisationer. Syftet är att dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt  näringsliv.

PRB 

Principles for Responsible Banking (PRB) lanserades i samband med FN:s klimattoppmöte den 22-23 september, 2019. Handelsbanken är en av 130 banker som ställer sig bakom initiativet. FN:s avsikt med PRB är att öka och synliggöra den globala banksektorns bidrag till hållbar utveckling.

PRI

Vi har undertecknat det FN-stöttade initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) som är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

Tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) deltar vi i ett projekt som två år ska arbeta för att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle. Syftet är att i samklang med Globala målen för hållbar utveckling stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser, samtidigt som samverkan och rörelse framåt skapas kring Sveriges resursvägval.

SISD

Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF

Handelsbanken kapitalförvaltning är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare.

Transparency International

Vi är medlem i Transparency International Sverige Corporate Supporters Forum. Det är ett svenskt näringslivsforum som erbjuder en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för företagens anti-korruptionsarbete.

UNEP FI

UNEP FI är ett partnerskap mellan FN:s miljöprogram och den globala finanssektorn som skapades med uppgift att främja hållbar finansiering. Mer än 200 finansinstitut arbetar med FN:s miljöprogram för att förstå dagens miljö-, sociala och bolagsstyrningsutmaningar, varför de spelar roll för finanssektorn och hur man aktivt adresserar dem.

Ung Privatekonomi

Vi stödjer initiativ för att främja ungdomars kunskaper om privatekonomi genom att stödja informationskampanjer och bidra med kunskap. Ung Privatekonomi är ett skolinformationsprojekt som utbildar Sveriges gymnasieelever och lärare inom ämnena privatekonomi och sparande.

Women in finance charter

Som ett led i arbetet med jämställdhet har Handelsbanken i Storbritannien undertecknat Women in Finance Charter, ett initiativ från HM Treasury, Storbritanniens finansministerium, som innebär ett åtagande att arbeta för en jämnare könsfördelning i den finansiella sektorn.

World Childhood Foundation 

Vi stödjer World Childhood Foundation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Stiftelsen strävar efter att ge alla barn möjligheten till att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Arbetet fokuserar främst på de barn som ofta glöms bort; barn som lever på gatan, på institution eller i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnet mest behöver, trygga vuxna.