1. Om koncernen
  2. /
  3. Organisation

Organisation

Genom vårt decentraliserade synsätt kan kontoret fokusera helt på kunden.
three collegues looking at a computer screen 1800

En decentraliserad organisation

En stark tro på våra medarbetare ledde till att Handelsbankens organisation decentraliserades i början av 1970-talet. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden. Det lokala kontoret ingår i en regionbank vars huvudkontor hjälper till med administration och affärsstöd när det behövs. Centrala enheter bistår med ytterligare stöd för att banken ska fungera på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Capital Markets hjälper bankkontoren och är navet för expertkunskapen inom kapitalförvaltning, investment banking och finansiella institutioner. 

Förutom våra sex hemmamarknader är vi även representerade på vissa andra marknader för att kunna hjälpa våra privat- och företagskunder när de behöver hjälp med utländska bankaffärer.

Handelsbankens styrelse

Handelsbanken head office

Styrelsen

Vid årsstämman 25 mars 2020 omvaldes Jon-Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Lise Kaae, Fredrik Lundberg, och Carina Åkerström. Till nya ledamöter valdes Ulf Riese och Arja Taaveniku. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande. Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande.

styrelseklubba

Möt styrelsen

Styrelsen består av nio bolagsstämmovalda ledamöter. Arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Koncernledning

styrelserum med bord, stolar och fyra personer som sitter i ändan av bordet

Koncernledningen består av Handelsbankens vd och ett antal avdelningschefer.

I ledningen ingår cheferna för Centrala kreditavdelningen, Centrala personalavdelningen, Centrala finans- och ekonomiavdelningen, IT och infrastruktur, Central juristavdelningen och Capital Markets. Samtliga rapporterar direkt till vd. 

Handelsbanken head office
Aktuell och historisk information om Handelsbankenaktien.
Aktien