1. Om koncernen
  2. /
  3. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Regler för styrning och kontroll

stapeldiagram

Aktiemarknadsinformation

Styrelsen har antagit en informationspolicy. Målet är att tillförsäkra aktiemarknadens aktörer snabb, samtidig, korrekt, relevant och tillförlitlig information. På bankens webbplats finns all offentliggjord information som bolaget lämnat till aktiemarknaden de senaste tre åren.

Revisorer

Aktieägarna utser externa revisorer på årsstämman.

Vid årsstämman 2021 valdes Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2022.

Huvudansvariga revisorer är aukt revisor Jesper Nilsson (Ernst & Young AB) och aukt revisor Johan Rippe (PricewaterhouseCoopers AB).

Banken har en revisionspolicy som föreskriver särskild prövning vid köp av konsulttjänster från de bolag som ansvarar för revisionen.

international bank

Ersättningar

Prestationsbaserad rörlig ersättning utgår varken till styrelseledamöter eller till ledande befattningshavare. I likhet med alla andra medarbetare i Handelsbanken omfattas ledande befattningshavare och styrelseledamöter som är anställda i banken av bankens resultatandelssystem Oktogonen.

Ersättningar till styrelsen framgår av Bolagsstyrningsrapporten.  

Information om bankens ersättningssystem och ersättningspolicy framgår av Års- och hållbarhetsredovisningen.


Paragraftäcken

Lagar och föreskrifter för bankverksamhet

Svenska bankers verksamhet regleras i lag och bankverksamhet får bara bedrivas efter tillstånd från den svenska Finansinspektionen. Regelverket för bankrörelse är mycket omfattande.

Till de mer centrala författningarna hör aktiebolagslagen, lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt omfattande lagreglering av fonder och försäkringsrörelsen.

Bland Finansinspektionens författningar märks bland annat föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut samt föreskrifter om värdepappersrörelse.

För förteckning av lagar och föreskrifter för bankverksamhet, se Finansinspektionens webbplatsÖppnas i nytt fönster

Handelsbankens huvudprincip är att för verksamhet utanför Sverige tillämpa såväl det svenska regelverket som värdlandets regler om de är strängare eller kräver avvikelser från svenska regler.