Policydokument och riktlinjer

Här presenterar vi våra policyer och riktlinjer, somliga i sin helhet och andra i en sammanfattning
international bank

Ramverk för bolagsstyrning

Handelsbankens styrelse utfärdar policyer och instruktioner som en del av sin styrning av banken. Dessa dokument revideras varje år men kan vid behov justeras oftare. Bankens vd utfärdar riktlinjer och mer detaljerade anvisningar som kompletterar och förtydligar policyerna. Dessa, tillsammans med vissa övergripande ramverk, leder till bankens instruktioner som stödjer medarbetarnas arbetsprocesser. Här presenterar vi våra policyer, riktlinjer och ramverk, vissa i sin helhet och andra i en sammanfattning.

Policyer

Policy om styrning och styrdokument

Syftet med policyn är att tydliggöra grunden för Handelsbankenkoncernens bolagsstyrning. Policyn behandlar den övergripande organisationen, belyser mål och kultur samt de styrdokument och ansvarsformer som ligger till grund för styrningen i koncernen. Policyn belyser även grunderna för riskhantering och riskuppföljning.

Kreditpolicy 

Kreditpolicyn beskriver bankens risktolerans och riskstrategi för kreditrisk, liksom hur sådana risker ska följas upp. Handelsbanken har en låg risktolerans för kreditrisker och strävar efter att den historiskt låga kreditförlustnivån jämfört med andra banker ska bestå. 

Finanspolicy  

Styrelsen fastställer genom policyn de ramar inom vilka finansverksamheten i Handelsbanken ska bedrivas. I detta ingår att övergripande fastställa mätmetoder för finansiella risker. Med finansiella risker avses marknadsrisker och likviditetsrisker. Marknadsriskerna delas i sin tur in i ränterisker, aktiekursrisker, valutakursrisker och råvaruprisrisker. 

Finansiella risker ska endast förekomma som ett naturligt led i kundaffärer, i samband med Handelsbankens finansiering och likviditetshantering och i dess roll som market maker. Koncernens finansiering och likviditetshantering ska säkerställa att Handelsbanken kan infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Koncernens upplåning ska vara väl diversifierad när det gäller marknad, valuta och löptid. Handelsbanken ska ha en tillräcklig likviditetsreserv för att under fastställda tidsperioder kunna fortsätta sin rörelse utan nyupplåning på de finansiella marknaderna. Detta ska gälla även under stressade förhållanden. 

Kapitalpolicy 

Syftet med kapitalpolicyn är att säkerställa att koncernens kapitalförsörjning är betryggande. Koncernen ska vid var tid vara väl kapitaliserad i förhållande till riskerna, uppfylla av styrelsen fastställda mål och av tillsynsmyndigheter fastställda kapitalkrav även i situationer av finansiell stress. Handelsbankens kapitalsituation ska också stödja en fortsatt hög rating hos de viktigaste ratinginstituten. 

Policy för riskkontroll 

I policyn för riskkontroll finns grundläggande principer för bankens oberoende riskkontrollfunktion. Riskkontrollen ska dels kontrollera att alla väsentliga risker som koncernen exponeras för, eller kan förväntas komma att exponeras för, identifieras och hanteras av berörda funktioner, dels övervaka och kontrollera koncernens riskhantering samt identifiera risker som uppstår på grund av brister i riskhanteringen. Riskkontrollen ska även kontrollera att varje affärsenhet övervakar samtliga för affärsenheten väsentliga risker på ett effektivt sätt. 

Policy för operativa risker 

Policyn för operativa risker beskriver bankens risktolerans för operativa risker och ger övergripande vägledning för hanteringen av sådana risker. Operativa risker är risker för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Även legala risker samt IT-risker och informationssäkerhetsrisker ingår. Handelsbanken har låg tolerans för operativa risker och ska så långt som möjligt sträva efter att förebygga dessa risker och reducera förlusterna på detta område.

Kommunikationspolicy

Av policyn framgår att Handelsbankens kommunikation ska vara korrekt, saklig, lättbegriplig och präglas av öppenhet, tillgänglighet och snabbhet. Den ska även bidra till att stärka Handelsbankens varumärke och förtroende hos kunder, andra marknadsaktörer och samhället i övrigt. Extern kommunikation till bland annat de finansiella marknaderna och andra externa mottagare ska vara relevant, tillförlitlig, korrekt, tydlig, aktuell samt i övrigt i enlighet med börsens regler och andra tillämpliga regelverk. Offentliggörande av information ska ske så snart som möjligt och samtidigt till börsen, investerare, analytiker, nyhetsbyråer och övriga medier. Vid presskonferenser och dylikt ska normalt media och analytiker ges möjlighet att få samma information samtidigt.

Policy för etik 

I policyn slås fast att anställda i Handelsbanken ska uppträda så att förtroendet för Handelsbanken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska präglas av hög etisk standard. Ekonomisk rådgivning ska utgå från kundens behov. Vid tvekan om vad som är etiskt godtagbart ska frågan diskuteras med närmaste chef. Diskriminering på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet eller annan grund får inte förekomma. Policyn för etik beskriver också hur anställda och andra intressenter som misstänker oegentligheter eller andra missförhållanden ska agera. Handelsbanken har ett etablerat visselblåsarsystem, där det går att vara anonym med sin anmälan.

Policy för hållbarhet 

Policyn fastställer inriktningen för Handelsbankens hållbarhetsarbete med avseende på bankens relationer till kunder, agerande som arbetsgivare och samhällsaktör samt förhållandet till ägare och investerare. Banken ska integrera finansiell, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, vilket innebär att koncernen ska bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet. Det innefattar att värna om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och inte medverka till överträdelser av dessa. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur ska vara en del av Handelsbankens grundläggande värderingar. Handelsbanken ska sträva efter att minimera negativ påverkan på miljön och att öka positiv påverkan. Banken ska i sin verksamhet och i enlighet med koncernens hållbarhetsmål aktivt verka för en växthusneutral ekonomi i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Handelsbanken ska inte acceptera korruption, penningtvätt eller finansiering av terrorism och intressekonflikter ska hanteras.

Utöver detta tillhandahåller Handelsbanken UK rapporter om sitt arbete mot modernt slaveri och trafficking enligt UK Modern Slavery Act. 

Mer information finns på Handelsbanken UKs webbplats. 

Policy för hållbarhet (pdf) Öppnas i nytt fönster
Modern Slavery Act Statement Handelsbanken plc (UK) Öppnas i nytt fönster

Policy för hantering av intressekonflikter

Policyn syftar till att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett korrekt sätt i banken. Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet vilket innebär att denna typ av konflikter kan uppkomma inom koncernens verksamhetsområden. Det åligger varje enhetschef att löpande i sin verksamhet identifiera potentiella intressekonflikter. Identifieras en intressekonflikt i förhållande till en kund ska ansvarig chef i första hand tillse att kundens intressen inte påverkas negativt. Är det inte möjligt ska kunden informeras om intressekonflikten.

Policy mot korruption

Genom policyn mot korruption fastslås vikten av att förebygga och aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. Korruption inbegriper bland annat att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning.

Anställda i koncernen ska i all sin verksamhet i koncernen och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för Handelsbanken upprätthålls. De ska därför inte medverka vid handlingar som kan innebära muta eller annan otillbörlig påverkan. Samma sak gäller för andra som företräder Handelsbanken.

Policy för den interna revisionsverksamheten 

Av policyn framgår att Group Audit ska utvärdera koncernens effektivitet och ändamålsenlighet i processer för riskhantering, intern styrning och kontroll. Revisionen ska självständigt och oberoende granska koncernens verksamhet, redovisning och styrningsprocess, att väsentliga risker identifieras och hanteras tillfredsställande och att väsentlig finansiell information är tillförlitlig, korrekt och lämnas i tid.

Policy för ersättning

Av policyn framgår att Handelsbankens ersättningssystem ska vara ändamålsenligt med bankens affärsmål och affärskultur, vilken baseras på en sund och hållbar verksamhet som beaktar hög etik och god ordning och regelefterlevnad hos medarbetare. Ersättningar ska även utformas så att de främjar en sund och effektiv hantering av hållbarhetsrisker. Handelsbanken har en långsiktig syn på medarbetarnas anställning. Ersättningar ska vara marknadsanpassade och möjliggöra för Handelsbanken att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt att säkerställa god chefsförsörjning och därmed bidra till att uppnå Handelsbankens företagsmål.

Handelsbanken har generellt en låg risktolerans. Detta avspeglas i synen på ersättningar. Handelsbanken anser att fast ersättning bidrar till en sund verksamhet och ska därför tillämpas som huvudregel. Den fasta ersättningen består huvudsakligen av grundlön, sedvanliga löneförmåner och pension.

Avsättning till det kollektiva resultatandelssystemet Oktogonen klassificeras som rörlig ersättning. Avsättning baseras på att lönsamhetsmått kopplade till Handelsbankens företagsmål är uppfyllda och styrelsens samlade bedömning avseende bankens utveckling. 

Prestationsbaserad rörlig ersättning tillämpas med stor försiktighet och erbjuds inte till medarbetare som i sin yrkesutövning har en väsentlig inverkan på bankens riskprofil. 

Handelsbanken är i vissa länder part i kollektivavtal om generella anställningsvillkor och pensionsvillkor. Policyn har inte någon inverkan på rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtal och påverkar inte skyldigheter enligt tillämplig avtals- och arbetsrätt.

Group HR tillser att ersättningar i Handelsbanken tillämpas i enlighet med externa och interna regler. De oberoende kontrollfunktionerna övervakar och analyserar ersättningssystemet, och rapporterar väsentliga risker och brister till styrelsens ersättningsutskott och riskutskott.

Policyer för lämplighetsbedömning

Dessa två policyer (en för styrelseledamöter och verkställande direktör, en för övriga befattningshavare) innehåller övergripande kriterier för de lämplighetsbedömningar som måste utföras inför val av ledamöter till styrelser samt tillsättning av bland annat verkställande direktör, vice verkställande direktörer, Chief Financial Officer, övriga medlemmar i koncernledningen, landchefer, chefer för kontrollfunktionerna samt andra ledande befattningshavare i banken och i bankens dotterbolag.

Policy för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse 

Enligt policyn ska händelser av väsentlig betydelse rapporteras till Finansinspektionen. Här avses händelser som kan äventyra bankens eller ett dotterbolags stabilitet eller skyddet av kunders tillgångar. 

Policy för anlitande av externa revisorer

I policyn slås fast att anlitande av bankens valda revisorer för andra tjänster än revision ska undvikas när det kan ske utan olägenhet. Beslut om detta fattas av Chief Audit Executive eller, vid mer omfattande arbete, av styrelsens revisionsutskott. Policyn beslutas av styrelsens revisionsutskott på uppdrag av styrelsen.

Policy för regelefterlevnad

Policyn slår fast principerna för regelefterlevnad i koncernen och Group Compliance uppgifter. Med regelefterlevnad avses iakttagande och efterlevnad av externa och interna regelverk, accepterad marknadspraxis och standarder som tillsammans är tillämpliga på bankens tillståndspliktiga verksamhet. Handelsbanken har låg tolerans för regelefterlevnadsrisker. Group Compliance ska med ett riskbaserat arbetssätt såväl stödja som kontrollera regelefterlevnad och analysera brister och risker avseende regelefterlevnad. 

Policy för klagomålshantering  

Enligt policyn ska klagomål från en kund handläggas skyndsamt, med beaktande av relevanta regler för det som klagomålet gäller. Klagomål ska tas på stort allvar och betraktas som en möjlighet att rätta till fel eller missförstånd och målet med bankens klagomålshantering är att den som framför ett klagomål ska vara mycket nöjd med bankens hantering av klagomålet. 

Policy för anställdas affärer i finansiella instrument  

Denna policy är vägledande för affärer i finansiella instrument som genomförs av anställda och uppdragstagare (andra än styrelseledamöter) i Handelsbankenkoncernen. Policyn gäller oavsett om affärerna görs för egen, närståendes, kunds eller bankens räkning. Personer som omfattas av policyn får inte göra affärer i finansiella instrument – eller genom råd eller uppmaning föranleda annan att göra sådana affärer – som innebär marknadsmissbruk, missbruk av eller otillbörligt röjande av konfidentiell information. 

Redovisningspolicy 

Redovisningspolicyn tillämpas av Handelsbankens redovisningsfunktion. Enligt policyn ska koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS, såsom de har antagits av EU, med de tillägg som följer av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Moderbolagets årsredovisning upprättas i enlighet med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Utländska verksamheter ska, utöver att följa koncernens regler, även upprätta bokföring i enlighet med det regelverk som är tillämpligt i det land där de är bokföringsskyldiga.

Policy för Handelsbankenkoncernen om åtgärder mot finansiell kriminalitet

Policyn om åtgärder mot finansiell kriminalitet är baserad på tillämpliga regelverk avseende penningtvätt, finansiering av terrorism, beslutade internationella sanktioner, inklusive regler om brott mot sådana sanktioner, samt skyldigheter att motverka bedrägerier. Policyn behandlar även den av styrelsen satta låga risktoleransen inom ovan nämnda områden. Handelsbanken ska inte medverka i affärer som de anställda inte förstår innebörden av eller transaktioner som misstänks ha en koppling till brottslig verksamhet. Koncernen utgår från god kännedom om kunden och förståelse för kundens verksamhet samt syfte och art med affärsförbindelsen. Kundkännedom ska uppnås och vidmakthållas så länge kundförhållandet består. Handelsbanken ska även bevaka och följa beslut avseende sanktioner.

Policy för produkter och tjänster

Enligt policyn ska Handelsbankenkoncernens sortiment av produkter vara av hög kvalitet. Detta innebär att produkternas funktion, dess kostnader och risker, ska tillgodose kundernas behov, egenskaper och mål samt presenteras på ett sådant sätt att kunder kan fatta väl avvägda beslut. Det ska finnas en beslutsordning för godkännande av nya och väsentliga ändringar av produkter. Innan en produkt förs ut ska det genomföras produkttester och ingen ny eller ändrad produkt får införas innan det finns resurser för att hantera de risker produkten medför. Produkterna ska ha fastställda målgrupper och strategin för distribution av produkter ska vara lämplig i förhållande till målgruppen. Rutiner ska finnas för att följa upp att produkten fortfarande är lämplig för den fastställda målgruppen.

Dotterbolag

Nedan finns policydokument som respektive styrelse i Handelsbankens dotterbolag fattat beslut om.

Policyer och riktlinjer Handelsbanken Fonder 

Ta del av fondbolagets policyer, riktlinjer och övriga dokument

Följ vårt arbete Öppnas i nytt fönster

Policy för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv har antagit en policy för hållbarhet som utgår från den koncerngemensamma hållbarhetspolicyn men är anpassad till den specifika verksamheten i Livbolaget. 

Handelsbanken Livs policy för hållbarhet (pdf) Öppnas i nytt fönster

Policy för ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Liv (pdf) Öppnas i nytt fönster

Policy för hållbarhet i Stadshypotek

Läs om de grundläggande principerna för hållbarhetsarbete i Stadshypotek AB, hur arbetet följs upp och rapporteras. 

Policy för hållbarhet i Stadshypotek (pdf) Öppnas i nytt fönster

Visselblåsning – rapportera oegentligheter

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter eller missförhållanden. Du rapporterar via vår visselblåsarfunktion hos WhistleB. Utredningen hanteras strikt konfidentiellt och du kan välja att vara anonym.