Policydokument och riktlinjer

Här presenterar vi våra policyer och riktlinjer, somliga i sin helhet och andra i en sammanfattning
international bank

Ramverk för bolagsstyrning

Handelsbankens styrelse utfärdar policyer och instruktioner som en del av sin styrning av banken. Dessa dokument revideras varje år men kan vid behov justeras oftare. Bankens vd utfärdar riktlinjer och mer detaljerade anvisningar som kompletterar och förtydligar policyerna. Dessa, tillsammans med vissa övergripande ramverk, leder till bankens instruktioner som stödjer medarbetarnas arbetsprocesser. Här presenterar vi våra policyer, riktlinjer och ramverk, vissa i sin helhet och andra i en sammanfattning.

Policyer

Kreditpolicy 

Kredit får endast beviljas om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra förbindelsen. Krediter ska normalt vara betryggande säkerställda. Handelsbanken strävar efter att dess historiskt låga kreditförlustnivå i förhållande till andra banker ska bestå och därmed bidra till bankens lönsamhetsmål samt till att bibehålla en god ställning.

Finanspolicy  

Koncernens finansiering och likviditetshantering ska säkerställa att Handelsbanken kan infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Koncernens upplåning ska vara väl diversifierad avseende marknad, valuta och löptid. Handelsbanken ska under stressade förhållanden ha en tillräcklig likviditetsreserv för att under fastställda tidsperioder kunna fortsätta sin rörelse utan nyupplåning på de finansiella marknaderna. 

Med finansiella risker avses marknadsrisker och likviditetsrisker. Marknadsriskerna delas i sin tur in i ränterisker, aktiekursrisker, valutakursrisker och råvaruprisrisker. Finansiella risker ska endast förekomma som ett naturligt led i kundaffärer, i samband med Handelsbankens finansiering och likviditetshantering och i dess roll som market maker. Styrelsen fastställer genom policyn övergripande mätmetoder för finansiella risker.

Kapitalpolicy 

Syftet med kapitalpolicyn är att säkerställa att koncernens kapitalförsörjning är betryggande. Koncernen ska vid var tid vara väl kapitaliserad i förhållande till riskerna, uppfylla av styrelsen fastställda mål och av tillsynsmyndigheter fastställda kapitalkrav även i situationer av finansiell stress. Handelsbankens kapitalsituation ska också stödja en fortsatt hög rating hos de viktigaste ratinginstituten. 

Policy för riskkontroll 

Handelsbanken ska ha en riskkontroll som är oberoende i förhållande till de funktioner som ska kontrolleras. Riskkontroll ska utövas beträffande alla väsentliga risker i Handelsbanken. Riskkontrollen ska dels kontrollera att alla större risker som koncernen exponeras för, eller kan förväntas komma att exponeras för, identifieras och hanteras av berörda funktioner, dels övervaka och kontrollera koncernens riskhantering. Riskkontrollen ska även kontrollera att varje affärsenhet övervakar samtliga för affärsenheten väsentliga risker på ett effektivt sätt. Kontroll avseende regelverksrisker och risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism regleras i därför avsedda policyer. Riskkontrollen är organiserad i dels central riskkontroll, dels lokal riskkontroll. Den centrala riskkontrollen, benämnd Group Risk Control, är direkt underställd verkställande direktören.

Policy för operativa risker 

Handelsbankens tolerans för operativa risker är låg. Operativa risker avser bland annat fel i interna processer, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar legal risk samt it- och informationssäkerhetsrisker (IKT-risker). Operativa risker ska hanteras så att operativa förluster förblir små, både i jämförelse med tidigare inträffade förluster och med andra bankers förluster. Ansvaret för operativa risker är en integrerad del i chefsansvaret i hela koncernen.

Kommunikationspolicy

Handelsbankens kommunikation ska vara förtroendeskapande korrekt, saklig och lättbegriplig och präglas av öppenhet, tillgänglighet och snabbhet. Extern kommunikation till bland annat de finansiella marknaderna och andra externa mottagare ska vara relevant, tillförlitlig, korrekt, tydlig, aktuell samt i övrigt i enlighet med börsens regler och andra tillämpliga regelverk. 

Offentliggörande av information ska ske så snart som möjligt och samtidigt till börsen, investerare, analytiker, nyhetsbyråer och övriga medier. Vid presskonferenser och dylikt ska normalt media och analytiker ges möjlighet att få samma information samtidigt. 

Policy för etik 

Anställda i Handelsbanken ska uppträda så att förtroendet för Handelsbanken upprätthålls. All verksamhet i koncernen ska präglas av hög etisk standard. Ekonomisk rådgivning ska utgå från kundens behov. Intressekonflikter ska identifieras och handläggas på ett för berörda parter rimligt sätt. Vid tvekan om vad som är etiskt godtagbart ska frågan diskuteras med närmaste chef. Diskriminering på grund av exempelvis kön eller religion får inte förekomma. Policyn för etik beskriver också hur anställda som misstänker oegentligheter eller andra miss förhållanden ska förfara, exempelvis med hjälp av Handelsbankens visselblåsarsystem (whistleblowing).

Policy för hållbarhet 

Policyn fastställer inriktningen för Handelsbankens hållbarhetsarbete. Det handlar om Handelsbankens relation till kunder, agerande som arbetsgivare och samhällsaktör samt förhållandet till ägare och investerare. Handelsbanken ska integrera finansiell, social och miljömässig hållbarhet i hela sin affärsverksamhet. Handelsbankens framgångar är beroende av kunders, anställdas, ägares, myndigheters och andra intressenters förtroende för att koncernen agerar på ett ansvarsfullt sätt. För att detta förtroende ska upprätthållas är öppenhet kring koncernens hållbarhetsarbete en förutsättning. 

Utöver detta tillhandahåller Handelsbanken UK rapporter om sitt arbete mot modernt slaveri och trafficking enligt UK Modern Slavery Act. 
Mer information finns på Handelsbanken UKs webbplats. 

Policy för hållbarhet (pdf)
Modern Slavery Act Statement Handelsbanken plc (UK)Öppnas i nytt fönster

Policy för hantering av intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet vilket innebär att denna typ av konflikter kan uppkomma inom koncernens verksamhetsområde. Det åligger varje enhetschef att löpande i sin verksamhet identifiera potentiella intressekonflikter. Identifieras en intressekonflikt ska ansvarig enhetschef i första hand se till att kundens intressen inte påverkas negativt. Är det inte möjligt ska kunden informeras om intressekonflikten.

Policy mot korruption

Genom policyn fastslås vikten av att förebygga och aldrig acceptera korruption, samt att alltid agera vid misstanke om korruption. Anställda i koncernen ska i all sin verksamhet i koncernen och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för Handelsbanken upprätthålls och därför inte medverka vid handlingar som kan innebära muta eller annan otillbörlig påverkan.

Policy för den interna revisionsverksamheten 

Group Audit ska utvärdera koncernens effektivitet och ändamålsenlighet avseende processer för riskhantering, intern styrning och kontroll. Revisionen ska självständigt och oberoende granska koncernens verksamhet, redovisning och styrningsprocess, att väsentliga risker identifieras och hanteras tillfredsställande och att väsentlig finansiell information är tillförlitlig, korrekt och lämnas i tid med mera. Group Audit är direkt underställd styrelsen och rapporterar till styrelsen och dess revisionsutskott samt till verkställande direktören.

Policy för ersättning

Handelsbankens ersättningssystem ska vara ändamålsenligt med bankens affärsmål och affärskultur, vilken baseras på en sund och hållbar verksamhet som beaktar hög etik och god ordning och regelefterlevnad hos medarbetare. Ersättningar ska även utformas så att de främjar en sund och effektiv hantering av hållbarhetsrisker. Handelsbanken anser att fast ersättning bidrar till en sund verksamhet och därför ska tillämpas som huvudregel medan rörlig ersättning ska tillämpas med stor försiktighet. Den totala utbetalda prestationsbaserade rörliga ersättningen under ett år får inte överstiga 0,4 procent av kärnprimärkapitalet. Samtliga medarbetare omfattas av resultatandelssystemet Oktogonen. Ersättningar till medarbetare ska vara marknadsanpassade, jämställda, könsneutrala och möjliggöra för Handelsbanken att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare samt att säkerställa god chefsförsörjning. 

Ersättning för utfört arbete fastställs individuellt. Lön fastställs lokalt i enlighet med Handelsbankens decentraliserade arbetssätt och baseras på i förväg uppställda lönegrundande faktorer. Policyn har inte någon inverkan på de rättigheter och skyldigheter som arbetsmarknadens parter har överenskommit genom kollektivavtal. 

Pension är en del av den totala ersättningen till koncernens medarbetare. Den totala ersättningen ska vara marknadsanpassad. Pensionsvillkoren i de länder där koncernen bedriver verksamhet ska vara konkurrenskraftiga samt anpassade efter lagstiftning och regelverk i enlighet med de förutsättningar som gäller för respektive land. 

Chefen för Group HR ansvarar för tillämpningen av koncernens ersättningssystem. Kontrollfunktionerna ska identifiera, övervaka, analysera och rapportera väsentliga risker eller brister med ersättningssystemet. 

Policy för lämplighetsbedömning

Lämplighetsbedömningar ska utföras inför tillsättningar av dels vissa befattningshavare i banken, dels verkställande direktör och styrelseledamöter till bankens dotterbolag, och utförs av ansvarig personalfunktion. Policyn behandlar även frågor om utbildning och mångfald vid utnämningar.

Policy för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse ska genast rapporteras till Finansinspektionen. Här avses händelser som kan äventyra moderbolagets eller dotterbolags stabilitet eller skyddet av kunders tillgångar.

Policy för anlitande av externa revisorer

Policyn slår fast förutsättningarna för anlitande av externa revisorer och revisionsbyråer i koncernen. Policyn beslutas av styrelsens revisionsutskott på uppdrag av styrelsen.

Policy för regelefterlevnad

Med regelefterlevnad (compliance) avses iakttagande och efterlevnad av externa och interna regelverk, accepterad marknadspraxis och standarder som tillsammans är tillämpliga på bankens tillståndspliktiga verksamhet. Handelsbanken har låg tolerans för compliancerisker. Compliancefunktionen ska med ett riskbaserat arbetssätt såväl stödja som kontrollera regelefterlevnad och även analysera brister och risker avseende regelefterlevnad. 

Policy för klagomålshantering  

Kundansvarigt kontor ansvarar för att ta emot och hantera kundklagomål. Klagomål ska handläggas skyndsamt, seriöst och i dialog med kunden, med beaktande av gällande regler för det som klagomålet gäller. 

Policy för anställdas affärer i finansiella instrument  

Policyn, som omfattar samtliga anställda i Handelsbankenkoncernen, både fast och tillfälligt anställda, närstående samt uppdragstagare, har till syfte att förhindra att någon som omfattas av policyn gör egna affärer i finansiella instrument som innebär marknadsmissbruk, missbruk av eller otillbörligt röjande av konfidentiell information enligt de regler som gäller för Handelsbanken och anställda enligt gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och frivilliga överenskommelser. 

Redovisningspolicy 

Policyn tillämpas på Handelsbankens redovisningsfunktion. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS, såsom de har antagits av EU, med de tillägg som följer av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Moderbolagets årsredovisning upprättas i enlighet med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Utländska verksamheter ska utöver koncernens regler även upprätta bokföring i enlighet med det regelverk som är tillämpligt i det land där de är bokföringsskyldiga. 

Policy för Handelsbankenkoncernen om åtgärder mot finansiell kriminalitet

Handelsbankens arbete för att förebygga och motverka finansiell kriminalitet är en grundläggande princip för en säker och sund bankverksamhet. Denna policy är baserad på tillämpliga regelverk avseende penningtvätt och finansiering av terrorism, beslutade internationella sanktioner inklusive regler om brott mot sådana sanktioner samt skyldigheter att motverka bedrägerier. Policyn ska tillämpas i hela Handelsbankenkoncernen för så vitt den inte strider mot lokal lag. Penningtvätt, finansiering av terrorism, brott mot internationella sanktioner, bedrägerier, skatteflykt och korruption benämns tillsammans finansiell kriminalitet. Handelsbankenkoncernen har en separat policy för korruption, medan övriga delar av finansiell kriminalitet omfattas av denna policy.

Handelsbankenkoncernen ska utse en särskilt utsedd befattningshavare med uppgift att tillse att Handelsbankenkoncernen genomför de åtgärder som enligt lag och föreskrifter krävs för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Handelsbankenkoncernen ska även utse en centralt funktionsansvarig med uppgift att övervaka och löpande kontrollera att Handelsbankenkoncernen fullgör sina skyldigheter enligt lag och föreskrifter.

Policy för produkter och tjänster

Denna policy ska tillämpas inom koncernens alla verksamhetsområden där beslut fattas om tillverkning eller distribution av produkter, dock med iakttagande av gällande lag eller myndighetsföreskrift såväl i Sverige som i övriga länder där koncernen bedriver verksamhet. 

Handelsbankens låga risktolerans skall prägla samtliga produkter som erbjuds bankens och dotterbolagens kunder.

Dotterbolag

Nedan finns policydokument som respektive styrelse i Handelsbankens dotterbolag fattat beslut om.

Policyer och riktlinjer Handelsbanken Fonder 

Ta del av fondbolagets policyer, riktlinjer och övriga dokument

Följ vårt arbeteÖppnas i nytt fönster

Policy för hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv har antagit en policy för hållbarhet som utgår från den koncerngemensamma hållbarhetspolicyn men är anpassad till den specifika verksamheten i Livbolaget. 

Handelsbanken Livs policy för hållbarhet (pdf)

Policy för ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Liv (pdf)

Policy för hållbarhet i Stadshypotek

Läs om de grundläggande principerna för hållbarhetsarbete i Stadshypotek AB, hur arbetet följs upp och rapporteras. 

Policy för hållbarhet i Stadshypotek (pdf)


Visselblåsning – rapportera oegentligheter

Det är viktigt för oss att motverka risker och upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare och andra intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter eller missförhållanden. Du rapporterar via vår visselblåsarfunktion hos WhistleB. Utredningen hanteras strikt konfidentiellt och du kan välja att vara anonym.