1. Om koncernen
  2. /
  3. Bolagsstyrning
  4. /
  5. Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning

three persons having a meeting around a table

Översiktlig beskrivning av hur Koden tillämpas

På bankens webbplats finns uppgifter om de förhållanden som ingår i bolagsstyrningsrapporten tillsammans med övrig information som krävs enligt Koden.

Bolagsstämma

Handelsbanken följer Kodens bestämmelser om bolagsstämma.

På webbplatsen finns en särskild avdelning med information inför och efter bolagsstämman.

Kallelse och samtliga förslag till bolagsstämman översätts till engelska och finns tillgängliga på webbplatsen.

Tillsättning av styrelse och revisorer

Handelsbanken följer Kodens bestämmelser om tillsättning av styrelse och revisorer.

Styrelse

Handelsbanken följer Kodens bestämmelser om styrelse.

Styrelsen består av nio ledamöter. Arbetstagarorganisationer har tillsatt arbetstagarrepresentanter, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Bolagsledning

Handelsbanken följer Kodens bestämmelser om bolagsledning.

Årsstämman 2020 fastställde riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Koncernledning
Ersättningar