Ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman 2024 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Handelsbanken.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktör samt övriga medlemmar i verkställande ledningen (nedan ”ledande befattningshavare”). Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.

Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal och ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Handelsbankens mål är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna.

Handelsbankens affärsstrategi återfinns i årsredovisningen. För att bidra till bankens mål ska ersättningar spegla en långsiktig syn på anställningar i banken och även överensstämma med bankens generellt låga risktolerans.

Principer för ersättning till anställda i Handelsbanken

Handelsbankens principer för ersättningar till anställda har legat fast under lång tid. I policy för ersättningar i Handelsbankenkoncernen har styrelsen fastställt att bankens ersättningssystem ska vara förenligt med bankens affärsmål och affärskultur, vilken baseras på en sund och hållbar verksamhet.

Ersättningspolicyn fastställer vidare att fasta ersättningar är ändamålsenliga för en sund och hållbar verksamhet och tillämpas därför som huvudregel. Rörlig ersättning tillämpas med stor försiktighet. Ersättning för utfört arbete fastställs individuellt och utgår i form av fast kontant lön, avsättning till pension samt sedvanliga löneförmåner (vilka t.ex. kan utgöras av bilförmån, tjänstebostad, sjukförsäkring och hushållsnära tjänster). Lönen baseras på i förväg kända lönegrundande faktorer såsom de finns uttryckta i ersättningspolicyn. 

Med beaktande av ovan synsätt ska den sammanlagda ersättningen till en anställd vara marknadsanpassad, könsneutral och möjliggöra för Handelsbanken att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta anställda samt säkerställa en god chefsförsörjning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har Handelsbankens ersättningspolicy och ovan principer för ersättning till anställda beaktats vilket bidrar till bankens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

  • De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga

  • Ersättning ges i form av fast kontant lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner

  • De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla anställda i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen

  • Pensionsförmåner är premiebaserade och kan per år uppgå till högst 35 procent av årlig fast kontant lön och kan utgå utöver kollektivavtalad pensionsplan. Övriga löneförmåner kan per år totalt högst uppgå till 35 procent av årlig fast kontant lön.

  • Anställningsavtal ingås att gälla tills vidare eller på viss tid. Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex månader och från Handelsbankens sida högst tolv månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning. Andra tider kan följa av kollektivavtal eller arbetsrättsliga regler.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Arvode till styrelseledamöter 

Bankens stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde (inklusive styrelseuppdrag i annat koncernföretag), som ej utgör styrelsearbete i banken. Sådana åtaganden kommer att hanteras enligt tillämpliga interna regler och med vederbörlig hänsyn till potentiella intressekonflikter. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode. Information om eventuell ersättning för sådana tjänster ska inkluderas i årsredovisningen och ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i banken. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Vid utskottets möten närvarar även verkställande direktören, dock inte vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor som rör verkställande direktören själv.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bankens långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bankens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågan, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Bankens ledande befattningshavare, utom styrelseledamöter som inte är anställda i banken, omfattas på samma villkor som alla medarbetare i banken av resultatandelssystemet Oktogonen.

Yttrande från revisorer

Revisorerna har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Svenska Handelsbanken AB (publ) under år 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 mars 2022 .