Globala målen

I arbetet för en mer hållbar framtid
Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

Vilken roll har Handelsbanken?

I arbetet för en hållbar framtid så har vi valt att fokusera på sex stycken av de 17 globala målen. Valet baseras på relevans till bankens verksamhet, graden på vår möjlighet till påverkan samt de risker vi har identifierat. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en hållbar framtid till år 2030. Handelsbanken kan långsiktigt bidra till alla 17, men vår verksamhet har störst påverkan på de sex som är markerade.
Målen är inte bara en statlig angelägenhet. Det är viktigt att samtliga delar av samhället involveras för att vi ska kunna uppnå dem. Precis som FN förklarat i sin genomförandeplan så spelar näringslivet och banksektorn en vital roll. 
Sustainable development goal no 5

Mål 5: Jämställdhet

I vissa aspekter minskar ojämlikheten mellan könen, men diskriminering mot kvinnor och flickor gör att de fortfarande hålls tillbaka och berövas på sina rättigheter. På Handelsbanken är jämlikhet mellan kön en fundamental del av våra värderingar. Vi strävar efter att vara ett företag där kvinnor och män har samma möjligheter, villkor och makt att forma banken och sin egen karriär. 

Sustainable development goal no 8

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ungefär halva jordens befolkning lever under den internationella gränsen för fattigdom. I många delar av världen är inte ett jobb en garanti för att komma undan fattigdom. Genom dialoger kan vi påverka företag till att agera för att uppnå målet om anständiga arbetsvillkor och en god ekonomisk tillväxt.

Sustainable development goal no 9

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Investeringar i hållbara industrier och olika miljövänliga innovationer är nödvändiga för att skapa möjligheter för en bättre framtid. Vi strävar mot en verksamhet med god ekonomisk avkastning över lång tid, något som vi tror går hand i hand med innovativa och teknologiska framsteg.

Sustainable development goal no 11

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Snabb urbanisering och växande städer sätter ett ohållbart tryck på vår infrastruktur. Detta kan skapa större ekonomisk tillväxt, men det kan också bidra med negativa effekter på sociala klyftor och vårt ekosystem. I vår låneverksamhet till fastighetssektorn har vi ett stort ansvar för hur vi hanterar utvecklingen av hållbara städer.

Sustainable development goal no 13

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vi ser redan hur klimatförändringarna börjar förändra vår planet och det krävs att vi agerar. Vi finansierar klimatsmarta innovationer och gör hållbara investeringar för att reducera den indirekta påverkan som vår verksamhet har. 

Sustainable development goal no 16

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Ett samhälle i fred utgör en bra grund för hållbar utveckling. Vi vill minska olagliga finansiella flöden och alla former av korruption inom ramen för bankens verksamhet. Som bank har vi ett väldigt stort ansvar att främja fredliga och inkluderande samhällen.