Styrelse

Information om styrelsens sammansättning, vår organisation och styrning samt krav rörande styrelse och VD

Styrelsen

-

Vid årsstämman 20 mars 2024 omvaldes Jon-Fredrik Baksaas, Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg och Ulf Riese. Louise Lindh valdes till ny ledamot. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av nio ledamöter valda vid bolagsstämman. Arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter, två ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Noteringskraven på Nasdaq Stockholm och/eller svensk kod för bolagsstyrning innehåller bestämmelser om ledamöternas oberoende i förhållande till banken, bankledningen och den som äger mer än tio procent av aktier och röster i banken. Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att en majoritet av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga nio styrelseledamöter är oberoende i förhållande till banken och bankledningen varför kodens majoritetskrav uppfylls på denna punkt. 

Styrelsesammansättningen uppfyller även kravet att minst två av de oberoende ledamöterna även ska vara oberoende av bolagets större aktieägare.

Organisation och styrning samt krav på styrelsen och verkställande direktören

Styrelsens arbete och ansvar

Styrelsen i Handelsbanken ansvarar för bankens organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och de olika kontrollorgan som finns i Handelsbanken.

Styrelsen beslutar om och övervakar genomförandet av Handelsbankens strategiska mål, riskstrategi och interna styrning. Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet effektiviteten i Handelsbankens styrningssystem för att vid behov vidta åtgärder. Styrelsen säkerställer också genom revisionsutskottet integriteten hos systemen för redovisning och finansiell rapportering, inbegripet finansiella och operativa kontroller, efterlevnad av lagstiftningen och relevanta standarder. Styrelsen övervakar vidare processerna för informationsgivning och kommunikation och har i det syftet utfärdat en informationspolicy.

Styrelsen utövar tillsyn och utvärderar årligen den verkställande direktören. Ordföranden i styrelsen genomför även årligen en utvärdering av styrelsens arbete. Ordföranden väljs av bolagsstämman och kan inte inneha befattningen som bankens verkställande direktör.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag

Styrelsens ledamöter har en bred och omfattande erfarenhet från näringslivet och flera ledamöter är eller har varit verkställande direktörer i större företag och flertalet innehar andra uppdrag som ledamot i styrelsen för större företag. Flera ledamöter har arbetat i bankens styrelse under lång tid och är väl förtrogna med bankens verksamheter. Ledamöternas bakgrund och andra uppdrag framgår under fliken ”Styrelsens ledamöter”.

Inför årsstämman 2024 bedömde valberedningen att de föreslagna, sedermera av stämman valda, styrelseledamöterna besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som erfordras för att förstå, granska och utvärdera bankens verksamhet inklusive dess risker. Valberedningen ansåg vidare att styrelsen hade en, med beaktande av Handelsbankens verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Det var också valberedningens uppfattning att samtliga ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget.

Valberedningens förslag finns på Handelsbankens webbsida under rubriken Bolagsstyrning.

Valberedningen beaktade i sitt arbete Handelsbankens styrelses mångfaldspolicy samt kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen tog även del av Handelsbankens policy för lämplighetsbedömning av ledamöter i styrelsen.

Den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av styrelsen. Utvärderingen regleras av styrelsens arbetsordning. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar verkställande direktör i Handelsbanken.

Det finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot och en verkställande direktör i en bank får inneha. Handelsbankens samtliga styrelseledamöters och den verkställande direktörens uppdrag är i enlighet med reglerna.

Handelsbanken avsätter de resurser som krävs för att introducera nya styrelseledamöter och för att vid behov utbilda ledamöterna. Ansvar och process för detta regleras i styrelsens arbetsordning.

Oberoende i förhållande till banken och bankledningen

Jon Fredrik Baksaas
Hélène Barnekow
Stina Bergfors 
Hans Biörck
Pär Boman
Kerstin Hessius
Louise Lindh
Fredrik Lundberg
Ulf Riese

Oberoende i förhållande till större ägare

Jon Fredrik Baksaas
Hélène Barnekow
Stina Bergfors
Hans Biörck
Kerstin Hessius
Louise Lindh
Ulf Riese

Läs också

 - Handelsbanken.se

Svensk kod för bolagsstyrning

Handelsbanken följer den svenska koden för bolagsstyrning.

Svensk kod för bolagsstyrning