Bolagsordning för Svenska Handelsbanken

Fastställd vid årsstämma den 20 mars 2024

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bankens företagsnamn är Svenska Handelsbanken AB. Banken är ett publikt bankaktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte 
Bankens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bankens verksamhet skall vara att driva bankrörelse. I sådan rörelse ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får även utöva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Banken får i sin verksamhet, bland annat

 1. låna upp medel, till exempel genom att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 
 2. ge ut säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer efter tillstånd av Finansinspektionen
 3. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar
 4. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing)
 5. tillhandahålla betalningsmedel
 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden
 7. medverka vid värdepappersemissioner
 8. lämna ekonomisk rådgivning
 9. förvara värdepapper
 10. driva rembursverksamhet
 11. tillhandahålla värdefackstjänster
 12. driva valutahandel
 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173)
 15. driva verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder
 16. driva pensionssparrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
 17. lämna rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor samt förmedla köp och försäljning av företag (corporate finance)
 18. driva inkassorörelse
 19. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter och tomträtter
 20. förvalta fastigheter och tomträtter
 21. driva handel med guld för kunders räkning
 22. driva redovisningsverksamhet
 23. tillhandahålla värdetransporter
 24. tillhandahålla datatjänster 
 25. förmedla försäkringar   

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 
Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundratjugofem miljoner (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000.

Aktie av serie A medför en röst och aktie serie B en tiondels röst.

§ 5 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet 
Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

§ 6 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7 Styrelseledamöter
Utöver de ledamöter som enligt lag skall utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av lägst åtta och högst femton ledamöter.

§ 8 Revisorer 
Utöver de revisorer, vilka enligt lag utses av annan än bolagsstämman, skall banken ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bankens webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i en utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, med beaktande av rösträttregistreringar enligt 5 kap. 15 § aktiebolagslagen som gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos banken, huvudkontoret, senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare äger medföra högst två biträden dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden enligt första stycket.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
Den som inte är aktieägare i banken skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Ordförande vid bolagsstämma
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Ordförande vid bolagsstämma väljes av de närvarande aktieägarna.

§ 13 Poströstning 
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

§ 14 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
 1. Val av ordföranden på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisor
 10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

§15 
Räkenskapsår 
Bankens räkenskapsår skall vara kalenderår.