1. Hållbarhet
  2. /
  3. Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Genom att agera långsiktigt och proaktivt i vår förvaltning bidrar vi till en hållbar utveckling
Solpaneler i storstad

Arbetssätt

Så arbetar vi med hållbara investeringar

Vi har ett stort ansvar när vi förvaltar våra kunders sparande, och för oss är målet tydligt. Vi vill skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Genom ansvarsfulla investeringar når vi vårt mål om att generera god finansiell avkastning och vi minskar vår negativa påverkan på miljö och klimat. 

Så agerar vi som ägare

Vi är en aktiv ägare. Vi tar till vara på de möjligheter till ägarinflytande som fondernas olika aktieinnehav ger. Vår fondförvaltning investerar globalt i bolag som finns på många marknader. Ur ett ägarperspektiv är dock den svenska men även övriga nordiska aktiemarknaderna särskilt betydelsefulla på grund av vårt stora kapital på dessa marknader. Vi deltar i valberedningar och röstar på bolagsstämmor. 

Klimatrapporter

Klimatrapport från kapitalförvaltningen

Ökad transparens med mer information om hur företag hanterar konsekvenser av klimatförändringarna blir allt viktigare för både kunder och investerare. I Handelsbanken kapitalförvaltnings klimatrapport berättar vi om vårt arbete relaterat till klimatförändringar, vår exponering för klimatrelaterade risker och möjligheter samt vårt arbete framåt.

Klimatrapport från Handelsbanken Liv

Som pensionsbolag är risker och möjligheter med klimatfrågan något som kan påverka flera delar av verksamheten. Från finansiella risker till ändrad efterfråga från kunder. Genom att publicera en årliga klimatrapport vill vi vara transparenta med hur vi arbetar med att integrera klimataspekter till exempel när vi väljer in fonder i våra försäkringar och pensionslösningar. 
Längd: 4:29 min

Ett hållbart tankesätt

I filmen berättar Karin Askelöf, chef för ansvarsfulla investeringar, om listan av branscher vi väljer att inte investera i, vikten av integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen samt hur vi använder ägarinflytande till att få bolag att arbeta mer hållbart.

Vår förvaltning

All förvaltning utgår från samma värdegrund, en kombination av Handelsbankens företagskultur och ett ramverk med utgångspunkt i internationella normer och konventioner. Läs mer om respektive förvaltningsdel.

Aktiv förvaltning  

Aktiv förvaltning handlar om att tidigt identifiera och agera på faktorer som marknaden inte har tagit hänsyn till i prissättningen. Därför läggs särskild vikt vid bolagens hållbarhetsrisker, tillväxtmöjligheter och strukturella förändringar som bedöms påverka avkastningen.

Allokeringsförvaltning

En allokeringsförvaltad fond bygger på analys och placerar fondkapitalet i olika tillgångsslag och marknader efter fondförvaltarens marknadstro.

Indexförvaltning 

I indexförvaltning investerar förvaltaren utifrån en förutbestämd regel eller modell, oftast ett marknadsindex. Vilken avkastning indexfonden har beror därför på vilken marknad, strategi eller rättare sagt vilket index den följer.

Fonder i försäkring

Handelsbanken erbjuder pensionslösningar och andra trygghetslösningar. Utbudet består av fonder från Handelsbankens fondbolag och utvalda externa fondförvaltare.