Ansvarsfulla investeringar

Genom att agera långsiktigt och proaktivt i vår förvaltning kan vi bidra till en hållbar utveckling
Solpaneler i storstad

Så arbetar vi med hållbara investeringar

Vi har ett stort ansvar när vi förvaltar våra kunders sparande, och för oss är målet tydligt. Vi vill skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Genom ansvarsfulla investeringar strävar vi efter att nå vårt mål om att generera god finansiell avkastning och minska vår negativa påverkan på miljö och klimat. 

När vi investerar arbetar vi efter tre metoder. Vi väljer in, väljer bort och påverkar. I den löpande verksamheten kan tillvägagångssättet skilja sig åt beroende på tillgångsslag och förvaltningsinriktning.

Fondbolagens arbete

Här kan du läsa mer om hur våra fondbolag arbetar

Handelsbanken Fonder 
Handelsbanken Fonder Öppnas i nytt fönster 

Policyer och rapporter
Följ vårt arbete Öppnas i nytt fönster

Handelsbanken Wealth & Asset Management 
Handelsbanken Wealth & Asset Management Öppnas i nytt fönster

Optimix 
Optimix Öppnas i nytt fönster


en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Välja in

Vi integrerar hållbarhet i vår investeringsprocess genom att välja rätt företag, rätt index eller rätt fond. Det beror på vilken typ av kapitalförvaltning som det berör.

en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Välja bort

Vi väljer bort företag vars verksamhet inte är i linje med våra policyer eller hållbarhetskriterier. Vi väljer även bort företag vars verksamhet riskerar att motverka en hållbar utveckling.

två pilar som går runt i en fyrkant

Påverka

Vi har ett proaktivt arbetssätt för att kunna påverka företags hållbarhetsarbete. Genom dialoger kan vi påverka företagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete och att följa internationella normer och konventioner.


Vår förvaltning i Handelsbanken Fonder

All förvaltning utgår från samma värdegrund, en kombination av Handelsbankens företagskultur och ett ramverk med utgångspunkt i internationella normer och konventioner. Läs mer om respektive förvaltningsdel.

Aktiv förvaltning  

Aktiv förvaltning handlar om att tidigt identifiera och agera på faktorer som marknaden inte har tagit hänsyn till i prissättningen. Därför läggs särskild vikt vid bolagens hållbarhetsrisker, tillväxtmöjligheter och strukturella förändringar som bedöms påverka avkastningen.

Allokeringsförvaltning

En allokeringsförvaltad fond bygger på analys och placerar fondkapitalet i olika tillgångsslag och marknader efter fondförvaltarens marknadstro.

Indexförvaltning 

I indexförvaltning investerar förvaltaren utifrån en förutbestämd regel eller modell, oftast ett marknadsindex. Vilken avkastning indexfonden har beror därför på vilken marknad, strategi eller rättare sagt vilket index den följer.

Fonder i försäkring

Handelsbanken erbjuder pensionslösningar och andra trygghetslösningar. Utbudet består av fonder från Handelsbankens fondbolag och utvalda externa fondförvaltare.