Ansvarsfulla investeringar

Genom att agera långsiktigt och proaktivt i vår förvaltning kan vi bidra till en hållbar utveckling
Grönt bolån -  handelsbanken.se

Så arbetar vi med hållbara investeringar

Vi har ett stort ansvar när vi förvaltar våra kunders sparande, och för oss är målet tydligt. Vi vill skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt verka för en hållbar utveckling. Genom ansvarsfulla investeringar strävar vi efter att nå vårt mål om att generera god finansiell avkastning och minska vår negativa påverkan på miljö och klimat. 

När vi investerar arbetar vi efter tre metoder. Vi väljer in, väljer bort och påverkar. I den löpande verksamheten kan tillvägagångssättet skilja sig åt beroende på tillgångsslag och förvaltningsinriktning.

Hållbarhetsmål

Våra mål är att portföljen ska vara i linje med de mål som satts i Parisavtalet, att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2040, samt öka fondernas bidrag till Agenda 2030.

Du hittar mer information i vår hållbarhetsredovisning.

Mer finns i rapporten Hållbarhet och ägarstyring Öppnas i nytt fönster (Handelsbanken Fonder).

Fondbolagens arbete

Här kan du läsa mer om hur våra fondbolag arbetar

Handelsbanken Fonder 
Handelsbanken Fonder Öppnas i nytt fönster 

Handelsbanken Wealth & Asset Management 
Handelsbanken Wealth & Asset Management Öppnas i nytt fönster

Optimix 
Optimix Öppnas i nytt fönster

en fyrkant och en pil som går in i fyrkanten och pekar inåt fyrkanten

Välja in

Vi integrerar hållbarhet i vår investeringsprocess genom att välja rätt företag, rätt index eller rätt fond. Det beror på vilken typ av kapitalförvaltning som det berör.

en fyrkant med en öppen sida och en pil i mitten av fyrkanten som pekar ut ur öppningen

Välja bort

Vi väljer bort företag vars verksamhet inte är i linje med våra policyer eller hållbarhetskriterier. Vi väljer även bort företag vars verksamhet riskerar att motverka en hållbar utveckling.

två pilar som går runt i en fyrkant

Påverka

Vi har ett proaktivt arbetssätt för att kunna påverka företags hållbarhetsarbete. Genom dialoger kan vi påverka företagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete och att följa internationella normer och konventioner.

Hållbarhet i våra investeringar

Kapitalförvaltning

Som investerare ser vi möjligheter med hållbarhet och Agenda 2030. Våra investeringsstrategier exkluderar kontroversiella branscher, men kan också tillämpas för tematiska investeringar som till exempel förnybar energi, finansiell inkludering och klimatlösningar. En majoritet av våra fonder har specifika hållbarhetskriterier. Dessa fonder går ännu längre i sina investeringsstrategier när det gäller exkludering av kontroversiella branscher som till exempel alkohol, tobak och spel. Utbudet inkluderar indexfonder, aktivt förvaltade fonder, räntefonder och allokeringsfonder med särskilt investerarfokus.

Pensionslösningar

Genom vårt dotterbolag Handelsbanken Liv erbjuder vi pensions- och försäkringslösningar. Alla fonder som vi erbjuder kopplade till fondförsäkring är granskade för att utröna hur de hanterar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltningsprocess. Utöver finansiella kriterier ställs även krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete med beaktande av internationella normer och konventioner.

Verksamhet genom banken

Vår nordiska fondverksamhet bedrivs av Handelsbanken Fonder. Vi bedriver även kapitalförvaltningsaktiviteter i Storbritannien genom Handelsbanken Wealth & Asset Management och i Nederländerna genom Optimix.