Valberedning

Valberedningen utses av de största aktieägarna. Valberedningen utvärderar styrelsens arbete, föreslår styrelseledamöter ordförande, ersättningar och revisorer.

Riktlinjer för tillsättning av styrelse och revisorer

Enligt beslut av Handelsbankens årsstämma 23 mars 2022 ska valberedningen ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") ska representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den, av Euroclear Sweden AB per 31 augusti året före det år årsstämma hålles, över bankens aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande. I valberedningen ska det inte ingå representanter för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet ska tillkännages på bankens hemsida senast sex månader före den årsstämma då val ska förrättas.

Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande. Inget arvode ska utgå.

Om det blir känt att en aktieägare som är representerad i valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna ska, om förändringen är väsentlig och majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant. Förändringar i ägarförhållandena som inträffar senare än tre månader före kommande årsstämma ska dock inte föranleda någon ändring av valberedningens sammansättning.

Om Ägarrepresentant lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren äger denne utse ny representant i valberedningen.

Om en av de Största Ägarna inte längre önskar delta i valberedningens arbete med en representant, ska, om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, den aktieägare som står på tur bland de röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i stället äga utse en representant.

Eventuell ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Detta beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 och därpå följande årsstämmor ska gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.

Medlemmar i valberedningen

Helena Stjernholm, Industrivärden, ordförande
Maria Sjöstedt, Stiftelsen Oktogonen 
Anders Algotsson, AFA Försäkring
Claes Boustedt, ägargruppen Lundberg
Pär Boman, styrelseordförande Handelsbanken
Valberedningen har satts samman utifrån ägarförhållandena 31 augusti 2023.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen skall inför årsstämma utvärdera styrelsens arbete och lämna förslag på:

  • ordförande på årsstämman
  • ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen
  • styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete
  • val av revisorer
  • arvode till revisorer

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen, vilka bör vara valberedningen tillhanda före 31 december året före det år årsstämma hålles, för att kunna behandlas med tillbörlig omsorg. 

Adress valberedningen

Handelsbanken
Valberedningen 
c/o Strategy Office  
SE-106 70 Stockholm
Sverige