1. Om koncernen
  2. /
  3. Bolagsstämma

Bolagsstämma

Röstvärde och rättigheter

Aktieägarnas rättigheter

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Årsstämman, en ordinarie bolagsstämma, utser styrelse och revisorer samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Information inför och protokoll från bankens bolagsstämmor återfinns på bankens webbplats. Kallelse och samtliga förslag till bolagsstämmor översätts till engelska och finns tillgängliga på webbplatsen. Dock erbjuder inte banken möjlighet att deltaga i stämmor på distans.

Aktiernas röstvärde

Handelsbankens aktier finns i två serier, A och B. Serie A är den helt dominerande serien och svarar för cirka 98 procent av alla utestående aktier. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B har 1/10 röst vardera.

Handelsbankens bolagsordning anger att ingen aktieägare vid bolagsstämma får rösta för mer än tio procent av det totala antalet röster i banken.


Bolagsstämman 2020

Icon meeting
Handelsbankens bolagsstämma 2020 hölls 25 mars i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Älvsjö.