1. Om koncernen
  2. /
  3. Bolagsstämma

Bolagsstämma

Röstvärde och rättigheter

Aktieägarnas rättigheter

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Årsstämman, en ordinarie bolagsstämma, utser styrelse och revisorer samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Information inför och protokoll från bankens bolagsstämmor återfinns på bankens webbplats. Kallelse och samtliga förslag till bolagsstämmor översätts till engelska och finns tillgängliga på webbplatsen. 

Aktiernas röstvärde

Handelsbankens aktier finns i två serier, A och B. Serie A är den helt dominerande serien och svarar för cirka 98 procent av alla utestående aktier. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B har 1/10 röst vardera.

Handelsbankens bolagsordning anger att ingen aktieägare vid bolagsstämma får rösta för mer än tio procent av det totala antalet röster i banken.


Extra bolagsstämma den 21 oktober 2021

På grund av det alltjämt osäkra läget kring spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i banken beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 oktober 2021, dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är banken genom Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 20 oktober 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning. 

Poströstning

Aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning. Poströstningsformulär finner du nedan. Poströstning kan även ske digitalt med BankID. Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till bolagsstämman och i poströstningsformuläret.

Poströsta digitaltÖppnas i nytt fönster

Behandling av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlasÖppnas i nytt fönster


Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hålls onsdag 23 mars i Stockholm.

Information om rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska vara ställd till Handelsbanken, Group Legal, 106 70 Stockholm och ha inkommit senast 2 februari 2022 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.


Protokoll tidigare år

Icon meeting
Här hittar du protokoll för tidigare bolagsstämmor.