1. Om koncernen
  2. /
  3. Bolagsstämma

Bolagsstämma

Röstvärde och rättigheter

Aktieägarnas rättigheter

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Årsstämman, en ordinarie bolagsstämma, utser styrelse och revisorer samt beslutar om arvoden. Årsstämman fastställer också resultat- och balansräkning samt tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Information inför och protokoll från bankens bolagsstämmor återfinns på bankens webbplats. Kallelse och samtliga förslag till bolagsstämmor översätts till engelska och finns tillgängliga på webbplatsen. 

Aktiernas röstvärde

Handelsbankens aktier finns i två serier, A och B. Serie A är den helt dominerande serien och svarar för cirka 98 procent av alla utestående aktier. Aktier av serie A har en röst vardera och aktier av serie B har 1/10 röst vardera.

Handelsbankens bolagsordning anger att ingen aktieägare vid bolagsstämma får rösta för mer än tio procent av det totala antalet röster i banken.


Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hålls onsdag 24 mars i Stockholm.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i banken beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. 

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag 16 mars 2021 och ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 23 mars 2021. 

Poströstning

Aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Poströstningsformulär finner du nedan. Poströstning kan även ske digitalt med BankID. Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i poströstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

Information om hur dina personuppgifter behandlasÖppnas i nytt fönster


Protokoll tidigare år

Icon meeting
Här hittar du protokoll för tidigare bolagsstämmor.