Hållbarhetsstyrning

Vi har integrerat hållbarhet i våra styrningsprocesser och arbetssätt.
fyra kollegor sitter och diskuterar

Hållbarhetsorganisation

Hur vi jobbar 

För oss på Handelsbanken är det naturligt att hållbarhet har integrerats i beslutsfattande. Ett decentraliserat arbetssätt som är nära kopplat till kundfokus. Vi har även ett särskilt team som bistår och koordinerar allt hållbarhetsarbete i hela banken.

Policyer och riktlinjer

Förutom regler och nationella lagar så har vi tagit fram policyer och riktlinjer. Policyer genomgår årlig revision av styrelsen och riktlinjer stiftas av vd med syfte att komplettera policyerna. Vi publicerar även policyer och riktlinjer för Handelsbankens dotterbolag.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss gällande bankens hållbarhetsarbete kan du kontakta oss via e-post. Vi har även samlat våra experter för att du lättare ska få kontakt med en expert.

E-post:
sustainability@handelsbanken.se

Hållbarhetsrapportering 

Handelsbankens Års- och hållbarhetsredovisning innehåller Handelsbankens lagstadgade hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen. Rapporteringen omfattar hela koncernen, om inte annat anges. Hållbarhetsredovisningen bygger på kontinuerligt genomförda intressentdialoger och en väsentlighetsanalys som genomfördes under 2022. Hållbarhetsredovisningen innehåller beskrivningar av hållbarhetsstyrning, affärsmodeller och processer samt aktiviteter för det gångna året. Som komplement till Hållbarhetsredovisningen så publicerar banken också en Sustainability Factbook med detaljerade resultatupplysningar, GRI-index och Handelsbankens Principles for Responsible Banking (PRB) rapportering. Hållbarhetsredovisningen har granskats av bankens externa revisorer. 

Handelsbanken ser över kraven i EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och kommer att fortsätta arbeta för att implementera utökade rapporteringskrav.

Risk

Hållbarhetsrisker kan förekomma överallt i banken.  Det är vårt ansvar att identifiera hållbarhetsrisker och hantera dem, vilket görs med hjälp av etablerade processer för riskhantering. För oss är det viktigt att känna igen och jobba aktivt med riskerna, både för finansiella och legala anledningar men även för bankens rykte. I det arbetet följer vi bankens decentraliserade arbetssätt och låga risktolerans. 

Leverantörer

Vi har löpande en dialog med våra leverantörer. När vi tar inköpsbeslut gör vi en bedömning av leverantörernas hållbarhetsarbete. Vi har också en uppförandekod för leverantörer som de ska svara upp till. Vi ser positiva effekter mellan uppförandekoden, den löpande dialogen med våra leverantörer och deras hållbarhetsarbete.