Säkerhet

Det är viktigt att du kan lita på oss. Därför prioriterar vi din säkerhet.
Protect yourself and your devices- Handelsbanken.se

Så arbetar vi med säkerhet

Informations-, it-säkerhet och dataskydd (GDPR)

Arbetet med bankens informations- och IT-säkerhet syftar till att skydda kunders uppgifter och transaktioner, bankens IT-miljö samt utöva kontroll på utlagd IT-verksamhet. Tillgänglighet och säkerhet i bankens it-tjänster är en förutsättning för vår verksamhet. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av banktjänster innebär att området ökar i betydelse.

Handelsbankens arbete med informations- och it-säkerhet grundar sig på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Information och affärssystem ska finnas tillgängliga utifrån verksamhetens affärskrav. Riktlinjerna för informationssäkerhet i Handelsbanken fastställs av Verkställande direktören.

Dataskydd (GDPR)

Skydda dig själv

Läs mer om hur du kan skydda dig själv och dina pengar mot bedrägerier. 

Fysisk säkerhet

Handelsbankenkoncernens arbete med fysisk säkerhet innefattar bland annat brandskydd, hur skydd av anställda hanteras, resesäkerhet, skalskydd, bankens försäkringsskydd avseende både ansvar- och egendomsförsäkring. 

Hela banken genomsyras av säkerhetsarbetet

Samtliga medarbetare i banken har ansvar att följa regler för skydd av information och varje chef ansvarar för att reglerna efterlevs inom sitt ansvarsområde. Banken har ett effektivt säkerhetsarbete som svarar upp mot eventuella hot, både interna och externa. Det finns etablerade rutiner för att hantera förändringar i it-miljön för att undvika brister. 

Inom ramen for det systematiska säkerhetsarbetet verkar banken för att öka medvetenheten både hos medarbetare och kunder om hot och risker inom säkerhet. Detta sker till exempel genom utbildningar för alla medarbetare och konsulter, informationsinsatser, omvärldsbevakning och instruktioner samt att flagga för och informera om aktuella bedrägerier. 

Banken håller årliga utbildningar inom säkerhet för alla medarbetare och även konsulter. Vi följer också upp säkerhetsarbetet med årliga arbetsmiljöundersökningar.

ISO/IEC 27001 - certifiering

Information är en av våra viktigaste tillgångar. Handelsbankens ISO/IEC 27001:2022 certifiering visar att vi har en effektiv struktur för arbetet med informationssäkerhet, arbetar med ständiga förbättringar och att vi tar säkerhet på allvar. Detta är något som kunder i allt högre grad efterfrågar.

Se vårt senaste certifikat