Väsentlighetsanalys

Utifrån väsentlighetsanalysen definierar banken de viktigaste hållbarhetsfrågorna som vi ska arbeta med, rapportera och kommunicera.

Vad säger väsentlighetsanalysen?

-

I väsentlighetsanalysen har banken identifierat, bedömt och prioriterar den faktiska och potentiella påverkan med  hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv, inklusive påverkan på mänskliga rättigheter. Viktiga ingångsvärden har varit klimat och miljö, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.

Utifrån väsentlighetsanalysen definierar banken de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom finansiering, sparande & investeringar, rådgivning samt ansvarsfullt företagande.

Väsentlighetsanalys

Handelsbanken genomförde senast 2022 en väsentlighetsanalys utifrån kraven i GRI Standards 2021. Inom ramen för vårt arbete med att förbereda för och implementera det nya regelverket för hållbarhetsrapportering, CSRD, har en dubbel väsentlighetsanalys i enlighet med kraven i de tillhörande rapporteringsstandarderna ESRS genomförts under hösten 2023. Resultatet av den dubbla väsentlighetsanalysen kommer sedan att utgöra grunden för hållbarhetsrapporteringen för nästkommande år, det vill säga, 2024.

Utfallet av väsentlighetsanalysen presenteras i Års- och hållbarhetsredovisningen 2023 (pdf 4,3 MB) Öppnas i nytt fönster på sidan 40.

nummer 1

Det första steget bestod av en genomgång av Handelsbankens tidigare genomförda väsentlighets- och omvärldsanalyser. Utifrån dessa identifierades en lista med väsentliga frågor som låg till grund för det fortsatta arbetet.

nummer 2

I det andra steget identifierades och analyserades vilken påverkan på omvärlden de väsentliga hållbarhetsfrågorna har. Det bedömdes och analyserades också på vilket sätt Handelsbanken skulle kunna ha negativ påverkan på omvärlden genom att antingen orsaka, bidra till eller vara direkt kopplade till påverkan.

nummer 3

I det tredje steget bedömdes hur signifikant påverkan respektive hållbarhetsfråga har på omvärlden och därefter genomfördes en slutlig prioritering som gjordes av bankens hållbarhetschef tillsammans med medarbetare från centrala hållbarhetsavdelningen.

Våra intressenter

people working on the project - Handelsbanken.se

Huvudsakliga intressenter

Bankens huvudsakliga intressenter är kunder, medarbetare, ägare och investerare, fackliga organisationer samt samhället i övrigt. Det inkluderar till exempel intresseorganisationer, myndigheter och lagstiftare.

-

Andra intressentgrupper

Vi för även kontinuerlig dialog med andra intressentgrupper, till exempel aktieanalytiker, branschorganisationer, hållbarhetsanalytiker, ideella organisationer, internationella organisationer, kommuner och landsting, leverantörer,
press och media, studenter samt skolor och universitet.

Hur vi kommunicerar med våra intressenter

Vår intressentmodell

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022 - Handelsbanken.se

Intressentdialog

För att säkerställa att banken utvecklar sitt hållbarhetsarbete och fortsätter vara en ansvarsfull bank som motsvarar intressenters förväntningar och omvärldens krav genomförs kontinuerliga intressentdialoger. 

Det sker i olika sammanhang: kundmöten och kundundersökningar, investerarmöten, branschforum, leverantörsuppföljningar och i dialoger med ideella organisationer, personal och fackföreningar. 

Genom alla dessa dialoger kan vi bättre förstå de förväntningar och krav som bankens intressenter har på banken. Och hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut och är en viktig input till hur hållbarhetsarbetet prioriteras i våra olika affärsområden och hemmamarknader.