Så arbetar vi

Hållbarhet är en del av våra investeringsprocesser
a graph with a leaf on top

Så arbetar vi med hållbara investeringar

När vi investerar arbetar vi efter tre metoder. Vi väljer in, väljer bort och påverkar. I den löpande verksamheten kan tillvägagångssättet skilja sig åt beroende på tillgångsslag och förvaltningsinriktning.

  • Välja in
    Vi integrerar hållbarhet i vår investeringsprocess genom att välja rätt företag, rätt index eller rätt fond. Det beror på vilken typ av kapitalförvaltning som det berör.

  • Välja bort
    Vi väljer bort företag vars verksamhet inte är i linje med våra policyer eller hållbarhetskriterier. Vi väljer även bort företag vars verksamhet riskerar att motverka en hållbar utveckling.

  • Påverka
    Vi har ett proaktivt arbetssätt för att kunna påverka företags hållbarhetsarbete. Genom dialoger kan vi påverka företagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete och att följa internationella normer och konventioner.

Gemensamma fondkriterier

Gemensamt för våra fonder är att vi väljer bort kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, förbjudna vapen och kärnvapen, pornografi och fossila bränslen. Vi väljer också bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Hur vi gör detta skiljer sig åt beroende på fondernas förvaltningsform. 

För indexförvaltningen innebär detta att indexfonderna följer hållbarhetsindex. Våra allokeringsfonder ställer motsvarande krav på de fonder som de investerar i, såväl fonder förvaltade inom Handelsbankenkoncernen som externa fonder. För de aktivt förvaltade fonderna gäller kraven när vi väljer bort bolag och branscher, men vi arbetar framförallt med analys av både hållbarhetsrisker och –möjligheter.

Initiativ och bolagsdialoger

Vi stödjer flera internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbara investeringar. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och står bakom det frivilliga FN-initiativet Global Compact. Initiativen som vi ställer oss bakom är vägledande delar av vårt arbete.

Genomlysning

Alla bolag i våra fonder analyseras regelbundet för att säkerställa att vi inte investerar i de verksamheter som vi väljer bort. Sådana verksamheter är kontroversiell sektorer som riskerar att motverka en hållbar utveckling samt bolag som kränker internationella normer och konventioner.

Beslutsorganisation 

Råd för ansvarsfulla investeringar - svarar för principiella frågor, till exempel vilka bolag som ska vara föremål för särskilda dialoger, eventuell uteslutning av bolag samt ställningstaganden i viktiga sakfrågor.

En operativ funktion - driver arbetet med att uppfylla hållbarhet i våra investeringsprocesser samt utvecklar löpande vårt hållbarhetsarbete.

Förvaltningsorganisationen - svarar för implementeringen av hållbarhet i investeringsprocessen, analysen och investeringsbesluten.