1. Mer hållbarhet i våra investeringar

Mer hållbarhet i våra investeringar

 crowd in the city

Ett mer hållbart fondutbud

Sedan årsskiftet har Handelsbanken Kapitalförvaltning utökade hållbarhetskrav för fonderna på den svenska marknaden. Samtidigt lägger vi mer resurser på att hitta bolag som bidrar positivt till en hållbar utveckling.

Bolag vi inte investerar i

Gemensamt för våra fonder är att vi nu även väljer bort kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Vi väljer också bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Hur vi gör detta skiljer sig åt beroende på fondernas förvaltningsform. Sedan tidigare har vi ur alla fonder valt bort bolag med verksamhet inom enligt internationell rätt förbjudna vapen och kärnvapen samt kol.

Hur påverkas förvaltningen?

Vi följer nya hållbarhetsindex för de indexförvaltade fonderna och vi har höjt kraven på hållbarhetsarbetet hos fondleverantörerna som våra allokeringsfonder investerar i. De kraven ska gälla även för de externa fonder som bland annat Multi Asset-portföljerna placerar i. I de aktivt förvaltade fonderna utgår vi dels från de nya hållbarhetskriterierna när vi väljer bort bolag och branscher, men vi arbetar framförallt med analys av både hållbarhetsrisker och –möjligheter.

Flera bolag vill bli mer hållbara

Våra aktivt förvaltade fonder har även möjlighet att välja in så kallade omställningsbolag, det vill säga bolag som verkar för att ställa om sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Det innebär att vi kan välja att inves­tera i bolag som vi normalt sett hade valt bort, till exempel kraftbolag som går från fossil energiproduktion till förnybar. Vårt krav för en sådan investering är att omställningen i bolaget går i minst den takt som krävs för att Parisavtalet ska uppnås.

Längd: 4:29 min

Ett hållbart tankesätt

I filmen berättar Karin Askelöf, chef för ansvarsfulla investeringar, om listan av branscher vi väljer att inte investera i, vikten av integrerad hållbarhetsanalys i fondförvaltningen samt hur vi använder ägarinflytande till att få bolag att arbeta mer hållbart.

Karin Askelöf

Karin Askelöf, Hållbarhetschef vid Handelsbanken Kapitalförvaltning berättar om utvecklingen:

– Att välja bort fossilt utgör en gemensam utgångspunkt för all vår förvaltning. Nu kan vi aktivt stödja företag som driver sin utveckling i linje med Parisavtalets klimatmål och välja bort de företag som inte ställer om, men arbetet är inte slut än. Nya frågeställningar kring hållbart företagande uppstår, våra förvaltningsmetoder utvecklas ständigt och vi förfinar uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete. En löpande utveckling av verksamheten är nödvändig för att kunna möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär.