Återköp av aktier

Beslut från 2023

Årsstämman 22 mars 2023 beslutade bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

  • Eventuella förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm
  • Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det högre antal som utgör en procentuell justering för en ökning av antalet aktier i Handelsbanken till följd av konvertering av konvertibler, uppdelning eller sammanläggning av aktier, nyemission av aktier eller minskning av aktiekapitalet genom indragning eller lösen
  • Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar Nasdaq Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris
  • Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken
  • Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052

Andra beslut

Styrelsen föreslår även stämman att bemyndiga styrelsen att dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla: 

  • Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
  • Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut

Tidigare aktieåterköp

År
2022 Vid årsstämman i mars 2022 bemyndigades styrelsen att återköpa maximalt 120 miljoner aktier fram till årsstämman i mars 2023. Detta mandat utnyttjades inte.
2021 Vid årsstämman 2021 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2022. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2020 Vid årsstämman 2020 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2021. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2019 Vid årsstämman 2019 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2020. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2018
Vid årsstämman 2018 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2019. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2017
Vid årsstämman 2017 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2018. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2016
Vid årsstämman 2016 bemyndigades styrelsen att återköpa 120 miljoner aktier fram till årsstämman 2017. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2015
Vid årsstämman 2015 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2016. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2014 Vid årsstämman 2014 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2015. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2013
Vid årsstämman 2013 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2014. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2012
Vid årsstämman 2012 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2013. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2011 Vid årsstämman 2011 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2012. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2010
Vid årsstämman 2010 bemyndigades styrelsen att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2011. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2009
Vid årsstämman 2009 lämnades inget bemyndigade till styrelsen att återköpa aktier (annat än till handelslagret).
2008
Vid årsstämman 2008 bemyndigades bankens styrelse att återköpa 20 miljoner aktier fram till årsstämman 2009. Bemyndigandet utnyttjades aldrig.
2007

Vid årsstämman 2007 bemyndigades bankens styrelse även att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2008. Den 24 april 2007 påbörjades återköp enligt detta beslut och 4 830 000 aktier av serie A återköptes. Vid årsstämman 2008 beslutades att dra in dessa aktier. Denna process avslutades 28 maj 2008.

Vid årsstämman 2007 beslutades att dra in de aktier banken återköpt under föregående års mandat. Denna process avslutades 14 maj 2007 då 20 427 300 aktier av serie A och 305 500 aktier av serie B drogs in.

2006
Årsstämman 2006 gav även styrelsen ett nytt mandat att återköpa 40 miljoner aktier fram till årsstämman 2007.
2005

Vid bolagsstämman 2005 fick bankens styrelse bemyndigande att återköpa 40 miljoner aktier fram till bolagsstämman 2006. Det bemyndigandet utnyttjades under perioden 26 oktober 2005 - 16 mars 2006 då banken återköpte 20,6 miljoner aktier, varav 13,2 miljoner aktier under 2005. Vid årsstämman 2006 beslutades att dra in dessa aktier. Denna process avslutades 13 juni 2006.

2004
Vid bolagsstämman 2004 fick bankens styrelse ett förnyat bemyndigande att dels återköpa 40 miljoner aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dels kunna sälja redan återköpta aktier i syfte att finansiera eventuella förvärv. Banken utnyttjade mandatet och återköpte totalt 16,5 miljoner aktier. De totalt 23,7 miljoner aktier av serie B som återköptes under 2004, drogs in enligt beslut på bolagsstämman 2005.
2003
Vid bolagsstämman 2003 bemyndigades bankens styrelse att återköpa upp till 20 miljoner aktier fram till nästa bolagsstämma. Under 2003 varken återköpte eller avyttrade banken några aktier. Under februari och mars 2004 återköptes 7,2 miljoner aktier.
2002
Under 2002 varken återköpte eller avyttrade banken några aktier. 
2000 Handelsbanken fick vid bolagsstämman 2000 möjlighet att återköpa egna aktier. Denna möjlighet utnyttjades 2000 och 2001. Totalt återköptes då netto 21,4 miljoner aktier vilka drogs in den 5 juli 2004.