B-aktien

Handelsbankens B-aktie

Historik

Den svenska bankmarknaden avreglerades successivt från mitten av 1980-talet. Ännu i början av 1990-talet fanns förbehåll för utländska investerares ägande i svenska banker.

Vid 1990 års ordinarie bolagsstämma beslutades om ändringar av Handelsbankens bolagsordning, så att utländska investerare tilläts förvärva aktier motsvarande mindre än 40 procent av aktiekapitalet och mindre än 20 procent av rösterna. Vid samma stämma beslutades om en fondemission 1:10 av en ny serie stamaktier: Handelsbanken B fria, där "fria" innebar att aktien även kunde ägas av utländska medborgare. 

Sedan 1 januari 1993 finns inte längre några restriktioner mot utländskt ägande och samtliga aktier är således "fria".  

Två aktieslag

Handelsbanken aktie finns således i två olika aktieslag: serie A och serie B.  

De båda aktierna har samma rätt till utdelning, men aktier av serie B har endast en tiondels röst per aktie, medan varje aktie av serie A har en röst per aktie.   

A-aktien dominerar

A-aktien är den helt dominerande serien. Den svarar för drygt 98 procent av samtliga aktier i Handelsbanken. Det gäller såväl antalet aktier som omsättningen på börsen.