Aktiv förvaltning

Genom att agera långsiktigt och proaktivt kan vi bidra till en hållbar utveckling.
Five people in a meeting room - Handelsbanken.se
Aktiv förvaltning handlar om att tidigt identifiera och agera på faktorer som marknaden inte har tagit hänsyn till i prissättningen. Handelsbanken Fonder lägger särskild tonvikt vid strukturella förändringar som bedöms påverka avkastningen på investerat kapital.

Hållbarhet i fokus 

Handelsbanken Fonder agerar långsiktigt och proaktivt. Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling ger en tydlig riktning och målsättning för vår förvaltning. Genom att ta en aktiv roll kan  både vi som placerar dina spar pengar och du som kund bidra till Globala målen samtidigt som vi erbjuder en god avkastning. Vi investerar i lösningsorienterade bolag med lönsam affärsmodell, vars produkter och tjänster har möjliga lösningar på de utmaningar världen står inför. Att hitta de bolagen, kräver analys, kunskap, omvärldsbevakning och nära kontakt med företagen.

Våra investeringsstrategier

Vi arbetar med aktiv förvaltning inom fyra investeringsområden – Tema, Selektiv, Småbolag och Ränta. Inom samtliga investeringsområden fäster vi stor vikt vid att bedöma hur hållbar ett bolags affärsmodell är.

Tema

Temafonder har som målsättning att skapa avkastning baserat på trender och strukturella förändringar som bedöms driva tillväxt och lönsamhet över tid. Fondernas framgång bygger på förvaltarnas förmåga att noga följa med i omvärlden och dra rätt slutsatser om utvecklingen. I vår förvaltning har vi identifierat fyra huvudteman: demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Genom att välja ut ett begränsat antal teman fokuserar vi våra resurser på de områden av marknaden vi bedömer som mest intressanta.

ett papper med bockar

Selektiv

Selektivfonderna investerar i ett begränsat antal kvalitetsbolag som ska vara långsiktigt och hållbart värdeskapande. Bolagen ska ha något unikt som till exempel varumärket, affärsmodellen eller något annat som är svårt för konkurrenter att kopiera. De ska också ha en stabil vinstutveckling, stark balansräkning och en historisk utdelningstillväxt. Analysen av bolagens hållbarhetsarbete spelar därför en viktig roll i selektivfonderna.

Ikon hand som håller valuta

Småbolag

Vi analyserar och väljer ut de småbolag som har förutsättningar att växa genom lönsamhet. Vi utgår från teman och bygger en portfölj genom ett större antal aktiva positioner. Som stor ägare i dessa bolag kan vi  stärka deras hållbarhets- och ägarstyrningsarbete, framförallt som representant i bolagens valberedningar och på bolagsstämmorna.

Ränteplaceringar

Kontrollerad risktagning är i fokus i vår ränteförvaltning, vi vill veta vad vi äger. För våra företagsobligationsfonder innebär det att vi letar efter stabila bolag med hög kreditvärdighet. För övriga räntefonder använder vi oss av riskbudgetering för att säkerställa att vi ligger på rätt risknivå. I vår investeringsprocess bedömer vi såväl kreditvärdighet som hållbarhetsrisker och -möjligheter.