Allokeringsförvaltning

Vårt uppdrag är att skapa en god och långsiktig avkastning på ett ansvarsfullt sätt.
En man och en kvinna på ett kontor

Förvaltningsstrategi

Vi tror på att ett hållbart beteende hos bolag innebär större möjligheter till uthålliga affärsmodeller och långsiktig lönsamhet. För oss handlar det om att integrera hållbarhetsfrågor som en naturlig del i investeringsprocesserna och att påverka bolagen, indexleverantörer och fondförvaltare i en hållbar riktning. Vi integrerar Hållbarhetsfaktorerna ESG (environmental, social and governance)i våra investeringsanalyser och -beslut.

I allokeringsförvaltningen arbetar vi brett

Vi väljer in, väljer bort och påverkar. Vi investerar både i Handelsbankens egna fonder och andra leverantörers fonder. Den viktigaste utvärderingen görs i urvalsprocessen som leder fram till att en fond kan godkännas som investering. Då analyserar och utvärderar vi både fondleverantören och fonden. Vi ställer krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete och att hänsyn tas till internationella normer och konventioner. Dessutom utvärderar vi deras förmåga att integrera hållbarhet i sin förvaltningsverksamhet.

Vi ställer krav på noggrannhet

Vi träffar alltid nyckelpersonerna hos produktleverantörerna och ställer krav vad gäller fondbolagens hållbarhetspolicy, arbete med påverkansdialoger, fondens redovisning av koldioxidavtryck och ”screening” av innehaven. Noggrannhet i urvalet av produkter och leverantörer är grunden för en kvalitativ förvaltning. Vi väljer den produkt som vi bedömer bidrar till portföljens avkastnings- och riskprofil på bästa sätt. Och om två produkter bedöms ha likvärdiga förutsättningar väljer vi alltid den produkt som är mest hållbar. 

Vi påverkar andra

Vi försöker dessutom påverka andra fondbolag att ha liknande förhållningssätt till hållbarhet som vi har i Handelsbanken. Det gör det möjligt för oss att kunna placera i ännu fler hållbara fonder. Ett exempel från det senaste året är att vi varit med i dialogen kring framtagandet av en nystartad global fond med ESG-fokus. Fonden har ett transparent och tydligt hållbarhetsfokus som har bidragit till att våra fondportföljer investerat i fonden.