Indexförvaltning

Vårt mål är att våra investeringar ska bidra till en hållbar utveckling.
- Handelsbaken.se

Hållbarhet i indexförvaltningen

Så agerar vi ansvarsfullt

Indexförvaltningen har en viktigt roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling. Vårt mål är att minimera våra investeringars negativa miljö och klimatpåverkan. Som indexförvaltare gör vi detta främst genom val av index samt påverkansarbete.

Våra fonder följer index som tar hänsyn till hållbarhet. Detta innebär att vi väljer bort bolag i kontroversiella branscher som alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, förbjudna vapen och kärnvapen, pornografi och fossila bränslen. Vi väljer också bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Vi har också index där bolag väljs in utifrån hållbarhet. Fondernas index tas fram i samarbete mellan en indexleverantör och en leverantör av hållbarhetsanalys. Det är den oberoende hållbarhetsanalysen gällande bolagen som gäller.

Global påverkan

Vi påverkar bolagen att bedriva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. Det gör vi främst genom gemensamma dialoger och investerarinitiativ, men även via röstning på bolagsstämmor.

Som indexförvaltare är vi långsiktiga ägare och har innehav i tusentals bolag globalt. Bolagen vi investerar i har kommit olika långt i sitt arbete med hållbarhet, vilket skapar utmaningar för oss som investerare. Därför är det viktigt att vi försöker påverka bolag att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Investeringsstrategi

Marknadsindex med hållbarhetskriterier

Majoriteten av våra indexfonder följer hållbarhetsanpassade marknadsindex. Det innebär att varje bolags vikt i index bestäms utifrån bolagets marknadsvärde. Dessa index kan vara globala eller inrikta sig på regioner såsom Europa eller enskilda länder som till exempel Sverige. Indexen kan även vara inriktade på olika delar av marknaden till exempel stora bolag eller småbolag.

Index som väljer in baserat på hållbarhet

Vi erbjuder indexfonder som förutom att välja bort kontroversiella verksamheter också väljer in bolag baserat på bolagets hållbarhetsarbete. Urvalet görs genom en utvärdering av bolagets hållbarhetsprestanda. Bolag som framgångsrikt hanterar hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter blir premierade.