Initiativ, samarbeten och bolagsdialoger

Våra investeringar stödjer internationella initiativ och riktlinjer för hållbarhet

Initiativ för Ansvarsfulla investeringar

Vi stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta hållbart företagande. Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar tar sin utgångspunkt i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen. Dessa normer finns uttryckta i FN:s konventioner och överenskommelser och kan tillämpas på företags miljömässiga och sociala ansvar.  

CDP

CDP är en oberoende, internationell ideell organisation som arbetar för öppenhet och dialog kring företags miljöpåverkan och för att göra informationen tillgänglig för investerare. Över 5 600 organisationer i fler än 90 länder runt om i världen mäter och redovisar sin miljöpåverkan genom CDP. CDP agerar på uppdrag av fler än 800 institutionella investerare.

Climate action 100+ 

Climate Action 100+ är ett femårigt globalt samarbetsinitiativ kopplat till Parisavtalet. Syftet är att få de bolag som släpper ut störst mängd växthusgaser att ta sitt ansvar och leda övergången till ren energi. Investerarna bakom initiativet uppmanar bolagen att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och öka transparensen.

Global compact

Handelsbanken undertecknade 2009 FN:s Global Compact, ett initiativ som riktar sig till företag och som förespråkar tio principer vilka grundar sig på internationella konventioner. Principerna som lanserades år 2000 inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Hållbart värdeskapande 

Tillsammans med några av Sveriges stora investerare har Handelsbanken Kapitalförvaltning sedan 2009 deltagit i projektet Hållbart värdeskapande. Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

IIGCC 

IIGCC: s, Institutional Investors Group on Climate Change, uppdrag är att mobilisera kapital för en framtid med låga koldioxidutsläpp genom att förstärka investerarens röst och samarbeta med företag, politiker och investerare. Handelsbanken är sedan december 2018 medlem i IIGCC. 

IÄF

Institutionella Ägares Förening (IÄF) är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. IÄF bildades 2003 och består av svenska institutionella ägare. IÄF är en av huvudmännen till Föreningen för God sed på värdepappersmarknaden vilken verkar genom självregleringsorganen Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering.

Principles for Responsible Investment

PRI startades 2006 och är ett nätverk av investerare och tjänsteleverantörer som tillsammans med FN, UNEP Finance Initiative och Global Compact arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla investeringar. Avsikten är att främja ett ansvarsfullt agerande bland finansiella aktörer och driva ökad öppenhet och medvetenhet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i de bolag som dessa aktörer placerar i. Handelsbanken undertecknade principerna 2009. PRI har mer än 1 800 anslutna medlemmar, från över 50 länder, och tillsammans förvaltar de kapital motsvarande cirka 70 biljoner USD.

SISD

Swedish Investors for Sustainable Development är en plattform för lärande och utbyte av kunskaper samt erfarenheter kring Agenda 2030 för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn. Målet är att ur olika infallsvinklar och perspektiv utforska de långsiktiga investerarnas roll på agendan, ge idéer och inspiration för vägen framåt.

SWESIF

Handelsbanken Kapitalförvaltning är medlem i Swesif. Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. 


Icon development

Bolagsdialoger

Handelsbanken och Handelsbanken Fonder påverkar tillsammans med andra aktörer i sitt arbete. Här är en kort beskrivning av ett urval av samarbeten.

PRI Methane Engagement

Detta initiativ syftar till att öka investerares förståelse för metanriskexponering i globala portföljer samt att öka förståelsen för vad som är bästa praxis gällande hantering av risker relaterat till metan. Initiativet har också som mål att sprida kunskap mellan företag om metanrisker samt att uppmuntra bolag inom energiförsörjning att förbättra sin hantering av metan och därmed minska utsläppen. Målsättningen har varit att undersöka hur drygt 40 bolag hanterar och följer upp sina metanutsläpp.

PRI Sustainable Soy

Produktion av soja är en sektor med stor miljömässig påverkan inte minst relaterat till avskogning. PRI och CERES (en ideell organisation som samarbetar med investerare och företag för att bygga starkt ledarskap i syfte att skapa lösningar för en hållbar framtid) har därför samordnat en arbetsgrupp av investerare med målet att hjälpa investerare förstå på vilket sätt avskogning inom sojabönans värdekedja utgör en materiell risk för företag och investerare. Syftet är även att hjälpa investerare att föra dialog med företagen kring dessa risker samt att driva på för ökad transparens, spårbarhet samt ett åtagande från företagen att eliminera avskogning och överträdelser avseende mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.

PRI Cyber Security Engagement

Initiativet fokuserar på att öka kunskapen hos investerare vad gäller cybersäkerhet i förhållande till hur deras portföljer är positionerade och hur risker relaterat till detta kan hanteras. Vidare handlar initiativet om att fastställa investerarnas förväntningar på vad företag kan och bör redovisa avseende kontroll och hantering av cyberrisker. Initiativet syftar också till att öka mängden och förbättra kvaliteten på företagsinformation i relation till cyberrisk och styrning.

PRI Sustainable Palm oil

Produktion av palmolja är en sektor med betydande hållbarhetsrisker avseende både miljö och arbetsförhållanden. PRI har därför agerat samordnare och bildat en arbetsgrupp som tagit ett gemensamt ställningstagande till stöd för hållbar palmolja. Syftet är att öka medvetenheten om dessa frågor bland investerare. Arbetsgruppen inleder även dialoger med företag för att stödja utvecklingen av mer hållbara metoder och verkar för att företag ska köpa den palmolja som är RSPO-certifierad. RSPO är en medlemsorganisation för olika intressenter (bland andra producenter, konsumenter och icke statliga organisationer) som verkar för en hållbar palmoljeproduktion.

FAIRR Antibiotics Engagement

Initiativet syftar till att minska användningen av antibiotika i stora livsmedelsföretag. Tillsammans gick investerare ut till tio av de största restaurang- och snabbmatsföretagen i England och USA med en uppmaning att avsluta överanvändningen av antibiotika. Detta samordnades av FAIRR Initiative och ShareAction. Investerarnas engagemang är ett svar på de varningar från Världshälsoorganisationen (WHO) gällande oansvarig antibiotikapraxis som kan resultera i resistensproblem, där många infektioner inte längre är behandlingsbara. Initiativet stödjs nu av 71 institutionella investerare.