Fonder i försäkring

Hållbarhetsgranskade och kvalitetssäkrade fonder i försäkring
Ett möte på kontoret

Hållbarhetsarbete i fondutbudet

Vi erbjuder fonder i försäkring som granskats utifrån hållbarhetskriterier på såväl fond- som fondbolagsnivå. Det innebär att vi väljer fondbolag och fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp fonderna och väljer bort fonder som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier.

Kriterier för fondutbudet

Vårt fondutbud består av fonder från Handelsbankens fondbolag och utvalda externa fondförvaltare. Vi väljer in fondbolag som integrerar hållbarhet i sin förvaltning enligt följande kriterier: 

  • Stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Har antagit policyer och/eller principer för ett systematiskt hållbarhetsarbete
  • Väljer bort investeringar i bolag som är delaktiga i tillverkning eller distribution av förbjudna vapen samt kärnvapen
  • Väljer bort investeringar i bolag med betydande verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen. Undantag medges för definierade omställningsbolag. Implementering fortsätter under 2021.
  • Integrerar hållbarhet i sin investeringsprocess och arbetar med aktivt ägarskap.

Klimat i fokus

I vår verksamhet har vi identifierat ett flertal fokusområden, som till exempel klimat. I fokusområdet klimat fokuserar vi på att få våra fondleverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom att analysera och jämföra fondbolagens arbetssätt kan vi uppmuntra våra fondleverantörer att reducera sin klimatpåverkan och att redovisa sitt koldioxidavtryck.

Disclosureförordningen

EU vill ta en ledande roll i att bekämpa klimatförändringarna och har därför tagit fram en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. I ett första steg träder den så kallade disclosureförordningen i kraft den 10 mars. Syftet är att, med hjälp av enhetlig information och ökad transparens, göra det bli enklare att jämföra finansiella produkter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Granskning och utvärdering av vårt utbud 

För att det ska vara enkelt att spara hållbart i fondförsäkring hos oss, granskar vi alla fonder i utbudet utifrån hållbarhet. Varje fond utvärderas genom en kvalitativ analys som bland annat omfattar organisation, hållbarhet, förvaltningsteam och investeringsprocess. En förutsättning för att ett fondbolag och en fond ska kvalificera sig är att de möter ett antal finansiella-och hållbarhetskriterier. Här ställs till exempel krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete med hänsyn till internationella normer och konventioner. Fondbolagens egen förmåga att integrera hållbarhet i sin förvaltningsverksamhet undersöks också. 

Vi följer regelbundet upp fonderna och kan välja bort fonder som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier. Handelsbanken Livs fondurvalskommitté sammanställer granskning och bereder underlag för beslut av fonder som ska väljas in eller tas bort ur fondsortimentet. Beslut fattas av Handelsbanken Livs vd. 

Mer om hållbarhet i utbudet

För mer information om hållbart fond- och pensionssparande gå till vår svenska webbplats handelsbanken.se. Här hittar du mer information såsom fondlistor, försäkringar samt råd och tips för sparande.

Följ vårt arbete i Handelsbanken Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  • De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.  
  • Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.  
Fullständiga informationsbroschyrer samt fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond i
fondkurslistan. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.